Đặng Công Xuân Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái VCN11 phối với đực Pidu50 và duroc nuôi tại trại giống xã Cao Xá huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang

Đặng Công Xuân
Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái VCN11 phối với đực Pidu50 và duroc nuôi tại trại giống xã Cao Xá huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang : Luận văn thạc sỹ nông nghiệp / Đặng Công Xuân
H. : Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội, 2013
67 Tr. ; 27 cm , 1CD + Phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 636.408 2 ÐAX 2013Bắc Giang, Chăn nuôi, Sinh sản, Sinh trưởng, Tổ hợp lai, Lợn nái VCN11, Đực Pidu50
Tiêu đề đề mục: Chăn nuôi, Lợn nái VCN11
10287
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status