Kalckar, Herman M

Kalckar, Herman M
Biological phosphorylations development of concepts /cHerman M. Kalckar
London: Academic press, 1967
517 tr. ; 24 cm
Ký hiệu xếp giá: 572 KAL 1969Sinh vật
Tiêu đề đề mục: Sinh vật học

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status