Phạm vi áp dụng và không áp dụng của Công ước viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

Tài liệu : Phạm vi áp dụng và không áp dụng của Công ước viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
Tác giả : Nông Quốc Bình
Năm xuất bản : 2011
Nhà Xuất bản :
Từ khóa : Hàng hóa quốc tế,Hợp đồng mua bán,Công ước viên 1980,Phạm vi áp dụng
Số trang : tr. 3-8
Xem tài liệu 1
Tải file Phạm vi áp dụng và không áp dụng của Công ước viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status