Thiết kế văn phòng công ty xây dung số 3

Download miễn phí Đề tài Thiết kế văn phòng công ty xây dung số 3LỜI NÓI ĐẦU
 
PHẦN I-KIẾN TRÚC:
1.Giới thiệu công trình . .3 2.Các giải pháp thiết kế kiến trúc của công trình . . 3 3. Các giải pháp kỹ thuật .5 4. Các giải pháp kết cấu .7
PHẦN II-KẾT CẤU
I.Thiết kế sàn 8
1.Mặt bằng kết cấu . .8
2.Mặt bằng ô sàn . 9
3.Thuyết minh tính toán . 10
II.Thiết kế khung trục 2 . .18
1.Các mặt bằng kết cấu .18
2.Quan điểm thiết kế . 22
3.Chọn sơ bộ kích thước tiết diện . .22
4.Xác định tải trọng . .26
5.Tính toán và tổ hợp nội lực . . .32
6.Tính toán cốt thép .56
III.Thiết kế móng A-2 và C-2 . 77
1.Điều kiện địa chất công trình .77
2.Đánh giá điều kiện địa chất công trình . 78
3.Nhiệm vụ được giao . .78
4.Chọn loại nền và móng . .78
5.Thiết kế móng dưới cột trục A-2 . .79
6.Thiết kế móng dưới cột trục C-2 . .89
IV.Thiết kế thang bộ T2 .100
1.Số liệu thiế kế . 100
2.Tính toán bản thang . 100
3.Tính toán dầm thang . .103
 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tr­êng ®¹i häc d©n lËp h¶I phßng
khoa x©y dùng
PhÇn ii
KÕt cÊu
(45%)
nhiÖm vô thiÕt kÕ:
thiÕt kÕ sµn tÇng ®iÓn h×nh
thiÕt kÕ khung trôc 2
thiÕt kÕ mãng a-2 vµ c-2
tiÕt kÕ cÇu thang bé
b¶n vÏ kÌm theo:
1 b¶n kÕt cÊu sµn tÇng ®iÓn h×nh
2 b¶n kÕt cÊu khung trôc 2
1 b¶n kÕt cÊu mãng a-2 vµ c-2
1 b¶n kÕt cÊu thang bé 3 vÕ t2
Gi¸o viªn h­íng dÉn: th.s : nguyÔn m¹nh c­êng
Sinh viªn thùc hiÖn : hoµng ®×nh tiÕn
Líp : xd 904
i.thiÕt kÕ sµn
1. MÆt b»ng kÕt cÊu
2.MÆt b»ng « sµn
3. ThuyÕt minh tÝnh to¸n
-Dùa vµo kÝch th­íc c¸c c¹nh cña b¶n sµn trªn mÆt b»ng kÕt cÊu ta ph©n c¸c « sµn ra lµm 2 lo¹i:
+ C¸c « sµn cã tû sè c¸c c¹nh l2 /l1£ 2 Þ« sµn lµm viÖc theo 2 ph­¬ng (thuéc lo¹i b¶n kª 4 c¹nh )
Gåm cã : ¤1,¤2,¤3,¤4,¤5,¤6,¤7,¤8,¤11,¤13,¤14.
+ C¸c « sµn cã tû sè c¸c c¹nh l2 /l1> 2 Þ« sµn lµm viÖc theo mét ph­¬ng (thuéc lo¹i b¶n lo¹i dÇm)
Gåm cã : ¤9,¤10,¤12
-VËt liÖu dïng : Bªt«ng cÊp ®é bÒn B20 cã:
C­êng ®é chÞu nÐn Rb=115 Kg/cm2
C­êng ®é chÞu kÐo Rbt=9,0 Kg/cm2
Sö dông thÐp
NÕu f<12mm th× dïng thÐp nhãm AI cã Rs=Rsc =2250 Kg/cm2
NÕu f>=12mm th× dïng thÐp nhãm AIII cã Rs=Rsc =3650 Kg/cm2
3.1.X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc sµn
- §Ó ®¬n gi¶n trong thi c«ng ta lùa chän c¸c ¤ sµn cã cïng chiÒu dµy theo ¤ sµn lín nhÊt ¤2 cã L1xL2 = 4,5x5,4m.
ChiÒu dµy b¶n x¸c ®Þnh s¬ bé theo c«ng thøc:
hb= L1.
Trong ®ã:
D=(0,8¸1,4) lµ hÖ sè phô thuéc t¶i träng, lÊy D=1
m=(40¸45) lµ hÖ sè phô thuéc lo¹i b¶n, Víi b¶n kª 4 c¹nh nhiÒu nhÞp ta chän m=45
L1: lµ chiÒu dµi c¹nh ng¾n « sµn, L1=4,5 m.
Thay sè vµo ta cã :
hb = 1x450/45 = 10 cm Þ chän hb = 10 cm
Þ Ta chän hb=10 cm tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn cÊu t¹o.
3.2.X¸c ®Þnh t¶i träng cña sµn :
3.2.1.TÜnh t¶i
cÊu t¹o c¸c líp sµn:
h×nh vÏ:
b)B¶ng kª tÜnh t¶i sµn, m¸i
Tªn
C¸c líp cÊu t¹o
T¶i tiªu
HÖ sè
T¶i tÝnh
CÊu
ChuÈn
tin cËy
to¸n
KiÖn
Kg/m2
n
Kg/m2
2
3
4
5
1, §¸ Granite mµu ®á d=2cm g=2200kg/m3
44
1,1
48,4
2, V÷a lãt d=1,5cm g=1800kg/m3
27
1,2
32,4
Sµn
3, B¶n BTCT d=10cm g=2500kg/m3
250
1,1
275
4, V÷a tr¸t d=1,5cm g=1800kg/m3
27
1,2
32,4
5, HÖ khung x­¬ng thÐp trÇn gi¶
50
nhµ
6, TÊm nhùa Lambris §µi Loan
10
Tæng
448,2
Sµn
m¸i
M2
1, Hai líp g¹ch l¸t d=4cm g=1800kg/m3
72
1,1
79,2
2, Líp bªt«ng chèng thÊm d=4cm g=2500kg/m3
100
1,1
110
3, Sµn BTCT d=10cm g=2500kg/m3
250
1,1
275
4, Líp v÷a tr¸t trÇn d=1,5cm g=1800kg/m3
27
1,2
32,4
5, HÖ khung x­¬ng thÐp trÇn gi¶
50
6, TÊm nhùa Lambris §µi Loan
10
Tæng
556,6
Sµn
1, M¸i t«n Austnam
20Kg/m2
M¸i M1
2, Xµ gå thÐp U=180
16,3
Kg/m
Sµn khu
vÖ sinh
1, Líp g¹ch l¸t nÒn d=2cm g=2200kg/m3
44
1,1
48,4
2, Líp v÷a lãt d=1,5cm g=1800kg/m3
27
1,2
32,4
3, Líp chèng thÊm d=4cm g=2000kg/m3
80
1,2
96
4, B¶n BTCT d=10cm g=2500kg/m3
250
1,1
275
5, Líp v÷a tr¸t trÇn d=1,5cm g=1800kg/m3
27
1,2
32,4
6, C¸c ®­êng èng kü thuËt
30
1,2
36
Tæng
520,2
3.2.2 Ho¹t t¶i sµn :
LÊy theo tiªu chuÈn TCVN 2737-1995 nh­ sau:
STT
Lo¹i phßng
Ptc(Kg/m2)
HÖ sè tin cËy
Ptt(Kg/m2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
M¸i
V¨n phßng
S¶nh,ban c«ng
Phßng häp
Kho hµng
Cµphª,gi¶i kh¸t
Phßng chuÈn bÞ
Siªu thÞ
Khu WC
75
200
300
400
400
300
400
400
200
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
97,5
240
360
480
480
360
480
480
240
3.2.3.Tæng hîp t¶i trªn sµn(sµn tÇng ®iÓn h×nh)
Lo¹i phßng
¤ sµn
tÜnh t¶i(gtt)
Ho¹t t¶i(ptt)
Tæng
Lµm viÖc
¤1,2,3,4,7,9,10,12
448,2
240
688,2
VÖ sinh
¤8
520,2
240
760,2
S¶nh
¤5,¤6,¤11.
448,2
360
808,2
3.3.TÝnh to¸n néi lùc cña b¶n sµn
3.3.1.TÝnh cho c¸c « sµn lµm viÖc 2 ph­¬ng
(TÝnh theo s¬ ®å ®µn håi)
LÊy ¤ sµn ¤1cã l1xl2=4,5x4,5m lµm vÝ dô tÝnh to¸n.
*)S¬ ®å tÝnh to¸n:
+)NhÞp tÝnh to¸n :
KÝch th­íc « b¶n a x b=4,5x4,5m .
KÝch th­íc tÝnh to¸n: l1 = 4,5-0,3= 4,2m (víi bdÇm=0,3m)
L2 = 4,5-0,22 = 4,28m (víi bdÇm=0,22m)
XÐt tû sè hai c¹nh l2/l1 =1,02<2Þ tÝnh to¸n víi b¶n kª 4 c¹nh lµm viÖc theo hai ph­¬ng.
T¶i träng tÝnh to¸n :
TÜnh t¶i: g= 448,2 Kg/m2
Ho¹t t¶i: p=1,2x200=240 Kg/m2
Tæng t¶i träng t¸c dông lªn b¶n lµ:
q=448,2+240 = 688,2 Kg/m2
Néi lùc:
P’=(g+p/2)xl1xl2=(488,2+240/2)x4,2x4,28=10213,9 Kg
P’’=(p/2) xl1xl2=(240/2)x4,2x4,28=2157,1 Kg
P=P’+P’’=10213,9+2157,1=12371 Kg
(C«ng thøc trang 109 s¸ch sæ tay thùc hµnh kÕt cÊu c«ng tr×nh)
Dùa vµo tû sè lt2/lt1=4,28/4,2=1,02
Þ Tra b¶ng 1-19 (sæ tay thùc hµnh kÕt cÊu c«ng tr×nh) theo s¬ ®å 9 ®­îc c¸c hÖ sè
m11=0,0358
m12=0,0353
m91=0,01781
m92=0,0177
k91=0,0422
k92=0,0408
+ M« men t¹i gi÷a nhÞp theo ph­¬ng c¹nh ng¾n:
M1=m11.P’+m91.P’’=0,0358x10213,9+0,01781x2157,1=404,07 (Kg.m)
+ M« men t¹i gi÷a nhÞp theo ph­¬ng c¹nh dµi :
M2=m12.P’+m92.P’’=0,0353x10213,9+0,0177x2157,1=398,73 (Kg.m)
+ M« men trªn gèi theo ph­¬ng c¹nh ng¾n:
MI=k91.P=0,0422x12371=522 (Kg.m)
+ M« men trªn gèi theo ph­¬ng c¹nh dµi:
MII=k92.P=0,0408x12371=504,7 (Kg.m)
3.3.2.TÝnh to¸n cho c¸c « sµn lµm viÖc theo mét ph­¬ng (b¶n lo¹i dÇm)
C¾t 1 d¶i b¶n cã bÒ réng 1m song song víi ph­¬ng c¹nh ng¾n,coi nh­ mét dÇm ®Ó tÝnh to¸n.
C¸c « b¶n lo¹i nµy cã 1 biªn g¸c lªn dÇm, cßn c¸c biªn cßn l¹i ®­îc ®æ liÒn khèi víi c¸c b¶n kh¸c.
§Ó thiªn vÒ an toµn ta quan niÖm nh­ sau:
+) §Ó x¸c ®Þnh m« men d­¬ng th× coi d¶i b¶n lµ mét dÇm ®¬n gi¶n kª lªn 2 gèi tùa.
+) §Ó x¸c ®Þnh m«men ©m th× coi d¶i b¶n lµ dÇm ®¬n gi¶n ®­îc ngµm 2 ®Çu.
TÝnh cho « b¶n ¤9:
KÝch th­íc « b¶n : 1,8x4,5m
T¶i träng : q=448,2+240=688,2 Kg/m2
C¾t 1 d¶i b¶n song song víi ph­¬ng c¹nh ng¾n ®Ó tÝnh to¸n :
+) M« men t¹i gi÷a nhÞp lµ:
M1= ql2/8 =(688,2.1,82)/8=279 Kgm
+) M« men trªn gèi lµ :
MI= ql2/12=(688,2.1,82)/12=186 Kgm
C¸c « sµn cßn l¹i tÝnh to¸n t­¬ng tù kÕt qu¶ tÝnh ®­îc lËp thµnh b¶ng:
b¶ng tÝnh néi lùc sµn
¤ sµn
L1
L2
L2/L1
P'
P''
P
m11
m12
m91
m92
k91
k92
M1
M2
M1g
M2g
¤1
4.2
4.28
1.019
10214
2157
12371
0.04
0.04
0.02
0.02
0.04
0.04
404
399
522
505
¤2
4.28
5.18
1.21
12597
2660
15258
0.04
0.03
0.02
0.01
0.05
0.03
596
409
716
488
¤3
4.28
4.5
1.051
10944
2311
13255
0.04
0.03
0.02
0.02
0.04
0.04
463
413
579
522
¤4
3.98
4.28
1.075
9679
2044
11723
0.04
0.03
0.02
0.02
0.04
0.04
417
361
517
454
¤5
3.78
4.2
1.111
9973
2858
12831
0.04
0.03
0.02
0.02
0.05
0.04
454
375
577
477
¤6
3.78
3.98
1.053
9451
2708
12159
0.04
0.03
0.02
0.02
0.04
0.04
414
369
531
479
¤7
2.4
4.28
1.783
5837
1233
7069
0.05
0.01
0.02
0.01
0.04
0.01
307
94
299
93
¤8
3.1
4.28
1.381
8494
1592
10086
0.05
0.02
0.02
0.01
0.04
0.02
432
221
376
242
¤9
1.69
4.28
2.533
81.9
164
¤10
1.69
3.78
2.237
81.9
164
¤11
2.62
4.28
1.634
6372
1346
7717
0.05
0.02
0.02
0.01
0.04
0.02
337
124
347
131
¤12
1.2
3.9
3.25
55.7
111
¤13
1.3
1.42
1.092
1049
222
1270
0.04
0.03
0.02
0.02
0.05
0.04
46.1
38
57
47
¤14
3.8
4.2
1.105
9068
1915
10984
0.04
0.03
0.02
0.02
0.05
0.04
400
330
494
409
3.4.TÝnh to¸n thÐp sµn
*) TÝnh thÐp cho « sµn ¤1 lµm vÝ dô tÝnh to¸n.
chän a=1,5cmÞ h0=h-a=10-1,5=8,5 cm
TÝnh cèt thÐp gi÷a nhÞp :
+) Theo ph­¬ng c¹nh ng¾n:
M1=404,07 Kg.m =40407 Kg.cm
α‏m=<0,441
ζ=0,5(1+)=0,974
Þ DiÖn tÝch cèt thÐp cÇn thiÕt trong ph¹m vi d¶i b¶n bÒ réng 1m lµ:
As1= cm2
+) Theo ph­¬ng c¹nh dµi :
M2=398,73 Kgm =39873 Kg.cm
α‏m =<0,441
ζ =0,5(1+)=0,973
Þ DiÖn tÝch cèt thÐp cÇn thiÕt trong ph¹m vi d¶i b¶n bÒ réng 1m lµ:
As2= cm2
TÝnh cèt thÐp t¹i gèi :
+) Theo ph­¬ng c¹nh ng¾n:
MI=522 Kg.m=52200Kg.cm
α‏m=<0,441
ζ =0,5(1+)=0,973
Þ DiÖn tÝch cèt thÐp cÇn thiÕt trong ph¹m vi d¶i b¶n bÒ réng 1m lµ:
As1= cm2
+) Theo ph­¬ng c¹nh dµi:
MII=504,7 Kgm=50470Kgcm
α‏m =<0,441
ζ =0,5(1+)=0,969
Þ DiÖn tÝch cèt thÐp cÇn thiÕt trong ph¹m vi d¶i b¶n bÒ réng 1m lµ:
As2= cm2
C¸c « sµn cßn l¹i ®­îc tÝnh to¸n theo b¶ng sau:
B¶ng tÝnh thÐp ë gèi
¤ sµn
L1
L2
L2/ L1
M1
M2
αm1
αm2
ζ1
ζ2
As1
chän thÐp
As2
chän thÐp
¤1
4.2
4.28
1.019
404.1
398.7
0.049
0.062
0.973
0.969
2.171574
Ø8a200
2.438252
Ø8a200
¤2
4.28
5.18
1.21
596.2
408.9
0.072
0.063
0.961
0.969
3.243898
Ø8a150
2.500631
Ø8a200
¤3
4.28
4.5
1.051
463.5
412.7
0.056
0.064
0.97
0.968
2.498484
Ø8a200
2.526477
Ø8a200
¤4
3.98
4.28
1.075
417.3
360.5
0.05
0.056
0.972
0.972
2.244816
Ø8a200
2.197836
Ø8a200
¤5
3.78
4.2
1.111
454.4
375.1
0.055
0.058
0.966
0.967
2.459573
Ø8a200
2.298671
Ø8a200
¤6
3.78
3.98
1.053
413.6
368.6
0.05
0.057
0.97
0.968
2.229499
Ø8a200
2.256504
Ø8a200
¤7
2.4
4.28
1.783
307
93.78
0.037
0.014
0.98
0.992
1.637989
Ø8a200
0.560215
Ø8a200
¤8
4.28
4.28
1
431.8
221.4
0.052
0.034
0.97
0.964
2.327606
Ø8a200
1.360996
Ø8a200
¤9
1.69
4.28
2.533
81.9
0.01
0
0.995
0.430387
Ø8a200
Ø8a200
¤10
1.69
3.78
2.237
81.9
0.01
0
0.995
0.430387
Ø8a200
Ø8a200
¤11
2.62
4.28
1.634
337
124.4
0.041
0.019
0.978
0.99
1.80173
Ø8a200
0.744632
Ø8a200
¤12
1.2
3.9
3.25
55.68
0.007
0
0.996...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status