Xây dựng chương trình quản lý thực phẩm hàng ngày tại một trường mầm non

Download miễn phí Đồ án Xây dựng chương trình quản lý thực phẩm hàng ngày tại một trường mầm nonMỤC LỤC
MỤC LỤC .1
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU .5
LỜI CẢM ƠN .7
CHưƠNG 1 : MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP .8
1.1 Giới thiệu về Trường mầm non Bảo Châu .8
1.2 Mô tả bằng lời hoạt động quản lý thực phẩm của trường .9
1.3 Bảng nội dung công việc .10
1.4 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ .12
1.5 Giải pháp.17
CHưƠNG 2 : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.19
2.1 Mô hình nghiệp vụ.19
2.1.1Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ.19
2.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh.20
2.1.3 Nhóm dần các chức năng.22
2.1.4 Sơ đồ phân rã chức năng : .23
2.1.5 Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng. .25
2.1.6 Ma trận thực thể - chức năng.26
2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu.27
2.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 .27
2.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 .29
2.3.Thiết kế cơ sở dữ liệu .34
2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (ER):.34
2.3.2. Mô hình quan hệ.42
2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý .47
2.4.Thiết kế giao diện .53
2.4.1. Giao diện chính.53
2.4.2. Các giao diện cập nhật dữ liệu. .53
CHưƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.69
3.1. Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc .69
3.1.1. Quá trình phát triển của một hệ thống thông tin.69
3.1.2. Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc .72
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.74
3.2.1. Mô hình liên kết thực thể E-R .74
3.2.2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ .76
3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2008 .78
3.3.1. Hệ quả trị CSDL SQL Server.78
3.3.2. Đối tượng CSDL.80
3.3.3. SQL Server 2008 quản trị CSDL.80
3.3.4. Mô hình CSDL Client – Server.81
CHưƠNG 4: CÀI ĐẶT CHưƠNG TRÌNH .86
4.1 Giao diện chính.87
4.2 Các giao diện cập nhật, tìm kiếm dữ liệu .87
4.3 Một số báo cáo.95
KẾT LUẬN .98
TÀI LIỆU THAM KHẢO.99

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


C TẾ
3.4
BÀN GIAO
THỰC PHẨM
3.5
KIỂM KÊ
THỰC PHẨM
CÁC NHÀ CUNG CẤP
Phiếu đề nghị cung cấp thực phẩm Thông tin thực phẩm cung cấp
h Phiếu giao thực phẩm
g Phiếu đề nghị cung cấp thực phẩm
BỘ PHẬN THỰC PHẨM
BỘ PHẬN NHÀ BẾP
d Danh sách chi tiết thực phẩm cần có
i Phiếu bàn giao thực phẩm j Phiếu kiểm kê thực phẩm
Phiếu kiếm kê thực phẩm
Danh sách chi tiết thực phẩm cần có
Thông tin thực phẩm cung cấp
Phiếu giao thực phẩm
h Phiếu giao thực phẩm
Phiếu giao thực phẩm
Thông tin chi tiết thực phẩm mua
Thông tin bàn giao thực phẩm
Phiếu bàn giao thực phẩm
Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý thực phẩm trường mầm non
Sinh viên:Đoàn Thế Hùng - Lớp: CT1501 - Ngành: Công nghệ thông tin
32
Hình 2.7 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “3.0 Cung cấp và kiểm kê thực phẩm”
Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý thực phẩm trường mầm non
Sinh viên:Đoàn Thế Hùng - Lớp: CT1501 - Ngành: Công nghệ thông tin
33
d) Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình: Báo cáo
Hình 2.8 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “4.0 Báo cáo”
HIỆU TRƢỞNG
4.1
LẬP BÁO CÁO
THỰC PHẨM
MUA VỀ HÀNG
THÁNG
4.2
LẬP BÁO CÁO
THANH TOÁN
TIỀN CHO NHÀ
CUNG CẤP
4.3
LẬP BÁO CÁO
THỰC PHẨM
CÒN LẠI HÀNG
NGÀY TRONG
THÁNG
Yêu cầu báo cáo
Báo cáo
Yêu cầu báo cáo
Báo cáo
Yêu cầu báo cáo
Báo cáo
h Phiếu giao thực phẩm
k Báo cáo
j Phiếu kiểm kê thực phẩm
Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý thực phẩm trường mầm non
Sinh viên:Đoàn Thế Hùng - Lớp: CT1501 - Ngành: Công nghệ thông tin
34
2.3.Thiết kế cơ sở dữ liệu
2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (ER):
a) Liệt kê các thuộc tính của các hồ sơ sử dụng:
Tên chính xác của các đặc trƣng
Viết gọn tên đặc
trƣng
Dấu loại thuộc tính
1 2 3
A.PHIẾU BÁO ĂN
Số phiếu báo ăn
Họ tên giáo viên
Tên lớp
Ngày ăn
Số lƣợng các cháu
Họ tên nhân viên nhà bếp
Số PBA
Họ tên GV
Tên lớp
Ngày ăn
Số lƣợng các cháu
Họ tên NVNB


B.PHIẾU YÊU CẦU THỰC PHẨM
Số phiếu yêu cầu
Ngày yêu cầu
Tên bộ phận
Họ tên ngƣời yêu cầu
Tên thực phẩm
Số lƣợng yêu cầu
Ðơn vị tính
Mô tả quy cách
Số PYC
Ngày yêu cầu
Tên bộ phận
Họ tên NYC
Tên TP
Số lƣợng yêu cầu
Ðơn vị tính
Mô tả quy cách
C.PHIẾU ÐỀ NGHỊ CUNG CẤP
THỰC PHẨM
Số phiếu cung cấp
Tên nhà cung cấp
Ðịa chỉ
Số điện thoại
Ngày đề nghị
Tên thực phẩm
Số lƣợng đề nghị
Ðơn vị tính
Mô tả quy cách
Họ tên ngƣời đề nghị
Số PCC
Tên NCC
Ðịa chỉ
Số điện thoại
Ngày đề nghị
Tên TP
Số lƣợng đề nghị
Ðơn vị tính
Mô tả quy cách
Họ tên NÐN


D.PHIẾU GIAO THỰC PHẨM
Số phiếu giao
Tên nhà cung cấp
Ðịa chỉ
Số điện thoại
Ngày giao
Tên thực phẩm
Số lƣợng thực tế
Ðơn vị tính
Số PG
Tên NCC
Ðịa chỉ
Số điện thoại
Ngày giao
Tên TP
Số lƣợng thực tế
Ðơn vị tính

Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý thực phẩm trường mầm non
Sinh viên:Đoàn Thế Hùng - Lớp: CT1501 - Ngành: Công nghệ thông tin
35
Ðơn giá
Mô tả quy cách
Họ tên ngƣời giao
Họ tên nhân viên thực phẩm
Ðơn giá
Mô tả quy cách
Họ tên NG
Họ tên NVTPE.PHIẾU BÀN GIAO THỰC
PHẨM
Số phiếu bàn giao
Ngày bàn giao
Tên thực phẩm
Số lƣợng thực tế
Ðơn vị tính
Mô tả quy cách
Họ tên nhân viên giao
Họ tên nhân viên nhận
Số PBG
Ngày bàn giao
Tên TP
Số lƣợng thực tế
Ðơn vị tính
Mô tả quy cách
Họ tên NVG
Họ tên NVN
F.PHIẾU KIỂM KÊ THỰC PHẨM
Số phiếu kiểm kê
Ngày kiểm kê
Tên thực phẩm
Số lƣợng còn
Ðơn vị tính
Chất lƣợng còn lại
Họ tên nhân viên thực phẩm
Họ tên nhân viên nhà bếp
Số PKK
Ngày kiểm kê
Tên TP
Số lƣợng còn
Ðơn vị tính
Chất lƣợng còn lại
Họ tên NVTP
Họ tên NVNB
G.BẢNG ÐỊNH LƢỢNG PHÂN BỔ
THEO TỪNG MÓN ĂN
Số danh sách
Ngày lập
Tên món ăn
Nguyên liệu
Số lƣợng nguyên liệu
Ðơn vị tính
Lứa tuổi
Số danh sách
Ngày lập
Tên MA
Nguyên liệu
Số lƣợng nguyên liệu
Ðơn vị tính
Lứa tuổiH.BẢNG CHI TIẾT MÓN ĂN TỪNG
BỮA CỦA TỪNG LỨA TUỔI
Số danh sách
Ngày lập
Lứa tuổi
Bữa ăn
Số danh sách
Ngày lập
Lứa tuổi
Bữa ăn
Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý thực phẩm trường mầm non
Sinh viên:Đoàn Thế Hùng - Lớp: CT1501 - Ngành: Công nghệ thông tin
36
b) Xác định các kiểu thực thể, các thuộc tính khóa của thực thể :
Thuộc tính tên gọi tìm
đƣợc
Thực thể tƣơng ứng Thuộc tính của
thực thể
Định danh
Tên lớp LỚP Mã lớp
Tên lớp
Thêm vào
Tên bộ phận BỘ PHẬN Mã bộ phận
Tên bộ phận
Nhiệm vụ
Thêm vào
Tên nhân viên nhà bếp NHÂN VIÊN NHÀ BẾP Mã NVNB
Họ tên NVNB
Chức vụ
Thêm vào
Tên nhân viên thực
phẩm
NHÂN VIÊN THỰC
PHẨM
Mã NVTP
Họ tên NVTP
Chức vụ
Thêm vào
Tên thực phẩm THỰC PHẨM Mã thực phẩm
Tên thực phẩm
Đơn vị tính
Thêm vào
Tên nhà cung cấp NHÀ CUNG CẤP Mã NCC
Tên nhà cung
cấp
Số điện thoại
Địa chỉ
Thêm vào
Tên ngƣời giao NGƢỜI GIAO Mã ngƣời giao
Tên ngƣời giao
Thêm vào
Tên món ăn MÓN ĂN Mã món ăn
Tên món ăn
Tên nguyên liệu
Thêm vào
Tên giáo viên GIÁO VIÊN Mã giáo viên
Họ tên giáo viên
Ngày sinh
Trình độ
Ngày vào trƣờng
Thêm vào
Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý thực phẩm trường mầm non
Sinh viên:Đoàn Thế Hùng - Lớp: CT1501 - Ngành: Công nghệ thông tin
37
c, Xác định các mối quan hệ và thuộc tính
+Các động từ tìm đƣợc là: báo, yêu cầu, cung cấp, giao, bàn giao, kiểm kê, lập,
phân bổ.
Câu hỏi cho động từ
báo
Câu trả lời nhận đƣợc từ
Thực thể Thuộc tính
Ai báo ? GIÁO VIÊN
Báo cho ai ? NHÂN VIÊN NHÀ BẾP
Sử dụng bằng cách nào ? Số phiếu báo ăn
Báo khi nào ? Ngày ăn
Báo bao nhiêu ? Số lượng các cháu
Câu hỏi cho động từ
yêu cầu
Câu trả lời nhận đƣợc từ
Thực thể Thuộc tính
Ai yêu cầu ? NHÂN VIÊN NHÀ BẾP
Yêu cầu cái gì ? THỰC PHẨM
Sử dụng bằng cách nào ? Số phiếu yêu cầu
Yêu cầu khi nào ? Ngày yêu cầu
Yêu cầu bao nhiêu ? Số lượng yêu cầu
Yêu cầu nhƣ thế nào ? Mô tả quy cách
Câu hỏi cho động từ
cung cấp
Câu trả lời nhận đƣợc từ
Thực thể Thuộc tính
Ai cung cấp ? NHÂN VIÊN THỰC PHẨM
Cung cấp với ai ? NHÀ CUNG CẤP
Cung cấp cái gì ? THỰC PHẨM
Sử dụng bằng cách nào ? Số phiếu cung cấp
Cung cấp khi nào ? Ngày đề nghị
Cung cấp bao nhiêu ? Số lượng đề nghị
Yêu cầu nhƣ thế nào ? Mô tả quy cách
Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý thực phẩm trường mầm non
Sinh viên:Đoàn Thế Hùng - Lớp: CT1501 - Ngành: Công nghệ thông tin
38
Câu hỏi cho động từ
giao
Câu trả lời nhận đƣợc từ
Thực thể Thuộc tính
Ai giao ? NGƢỜI GIAO
Giao cho ai ? NHÂN VIÊN THỰC PHẨM
Giao cái gì ? THỰC PHẨM
Sử dụng bằng cách nào ? Số phiếu giao
Giao khi nào ? Ngày giao
Giao bao nhiêu ? Số lượng thực tế
Mức giá trị giao ? Đơn giá
Yêu cầu nhƣ thế nào ? Mô tả quy cách
Câu hỏi cho động từ
bàn giao
Câu trả lời nhận đƣợc từ
Thực thể Thuộc tính
Ai bàn giao ? NHÂN VIÊN THỰC PHẨM
Bàn giao cho ai ? NHÂN VIÊN NHÀ BẾP
Bàn giao cái gì ? THỰC PHẨM
Sử dụng bằng cách nào ? Số phiếu bàn giao
Bàn giao khi nào ? Ngày bàn giao
Bàn giao bao nhiêu ? Số lượng thực tế
Yêu cầu nhƣ thế nào ? Mô tả quy cách
Câu hỏi cho động từ
kiểm kê
Câu trả lời nhận đƣợc từ
Thực thể Thuộc tính
Ai kiểm kê ? NHÂN VIÊN NHÀ BẾP
Kiểm kê với ai ? NHÂN VIÊN THỰC PHẨM
Kiểm kê cái gì ? THỰC PHẨM
Sử dụng bằng cách nào ? Số phiếu kiểm kê
Kiểm kê khi nào ? Ngày kiểm kê
Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý thực phẩm trường mầm non
Sinh viên:Đoàn Thế Hùng - Lớp: CT1501 - Ngành: Công nghệ thông tin
39
Kiểm kê bao nhiêu ? Số lượng còn
Chất lƣợng nhƣ thế nào ? Chất lượng còn lại
Câu hỏi cho động từ
lập
Câu trả lời nhận đƣợc từ
Thực thể Thuộc tính
Ai lập ? NHÂN VIÊN NHÀ BẾP
Lập cái gì ? MÓN ĂN
Sử dụng bằng cách nào ? Số danh sách
Lập khi nào ? Ngày lập
Lập cho đối tƣợng nào ? Lứa tuổi
Khi nào ăn ? Bữa ăn
Câu hỏi cho động từ
phân bổ
Câu trả lời nhận đƣợc từ
Thực thể Thuộc tính
Ai phân bổ ? NHÂN VIÊN NHÀ BẾP
Phân bổ cái gì ? MÓN ĂN
Sử dụng bằng cách nào ? Số danh sách
Phân bổ khi nào ? Ngày phân bổ
Sử dụng cái gì để phân bổ ? Nguyên liệu
Phân bổ bao nhiêu ? Số lượng nguyên liệu
Phân bổ cho đối tƣợng nào ? Lứa tuổi
+Xét các mối quan hệ phụ thuộc, sở hữu
Xét từng cặp thực thể Mối quan hệ Thuộc tính
GIÁO VIÊN LỚP Quản lý
NHÂN VIÊN NHÀ BẾP BỘ PHẬN Thuộc
NHÂN VIÊN THỰC PHẨM BỘ PHẬN Thuộc
NGƢỜI GIAO NHÀ CUNG CẤP Thuộc
Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý thực phẩm trường mầm non
Sinh viên:Đoàn Thế Hùng - Lớp: CT1501 - Ngành: Công nghệ thông tin
40
d. Mô hình ER:
M· gi¸o viªn
Hä tªn gi¸o viªn
gi¸o viªn
Ngµy sinh
Tr×nh ®éQu¶n

n
Ngµy vµo tr-êng
B¸o ¨n
Sè l-îng
c¸c ch¸u
Ngµy ¨n
Sè phiÕu b¸o ¨n
1 1 nh©n viªn
nhµ bÕp
M· nh©n viªn Hä tªn...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status