Câu hỏi trắc nghiệm CAD CAM

Trên máy phay CNC, hệ thống trục toạ độ được
xác định theo.
a. Tọa độ vuông góc Đề Các;
b. Tọa độ vuông góc;
c. Quy tắc bàn tay phải;
d. Quy tắc bàn tay trái;
Trên máy phay CNC khi lập trình ta coi.

a. Dao chuyển động còn phôi đứng im;
b. Dao và phôi cùng chuyển động;
c. Dao đứng yên còn phôi chuyển động;
d. Dao và phôi cùng đứng yên;
Trên máy CNC trục chính của máy luôn.
a. Song song với trục X;
b.Song song với trục Y;
c.Song song với trục Z;
d.Tất cả các đáp án trên đều sai;
Trong quy định về phương và chiều của các trục,
trục X được ưu tiên và lựa chọn như thế nào?
a. Nằm trên mặt phẳng định vị;
b. Nằm song song với bề mặt kẹp chặt của chi
tiết;
c. Nằm theo phương ngang;
d. Cả a,b,c đều đúng;
Trước khi lập trình ta phải định nghĩa điểm nào trước.
a. Gốc tọa độ của máy;
b. Gốc tọa độ của phôi;
c. Gốc tọa độ của dao;
d. Không phải định nghĩa điểm nào;
Trong quy định về phương và chiều của các trục,
trục Y được lựa chọn như thế nào?
a. Sau khi xác định được trục X;
b. Sau khi xác định được trục Z;
c. Trước khi xác định được trục X và trục Z;
d. Sau khi xác định được trục X và trục Z;
Nếu trục Z thẳng đứng và máy CNC chỉ có một
thân thì chiều dương của trục X hướng về
...........khi ta nhìn từ trục chính hướng vào chi tiết?
1

1


a. Bên phải;
b. Bên trái;
c. Đằng trước;
d. Đằng sau;
Nếu trục Z nằm ngang thì chiều dương của trục X

hướng về ...........khi ta nhìn từ trục chính hướng
vào chi tiết?
a. Bên phải;
b. Bên trái;
c. Đằng trước;
d. Đằng sau;
Ngoài các trục tịnh tiến theo 3 trục X, Y, Z thì trên
máy điều khiển số còn có các trục A, B, C, các trục
này?
a. Chạy song song với các trục X, Y, Z;
b. Tịnh tiến với các trục X, Y, Z;
c. Quay quanh với các trục X, Y, Z;
d. Tất cả các ý trên đều sai;
.

Nếu ta nhìn theo hướng dương của một trục thì
chuyển động quay theo chiều dương là chiều nào?
a. Quay cùng chiều kim đồng hồ;
b. Quay ngược chiều kim đồng hồ;
c. Quay cùng chiều với trục chính;
d. Quay ngược chiều với trục chính;
Trên máy phay ngoài các trục tọa độ X,Y,Z còn có các trục nào
song song với chúng.
a. Các trục A, B, C;
b. Các trục E, F, G;
c. Các trục I, J, K;
d. Các trục U, V, W;
Nếu hệ thống tọa độ của chi tiết và hệ thống tọa độ của máy khác
loại thì ta phải làm sao?
a. Giữ nguyên hệ tọa độ của chi tiết;
b. Chuyển sang hệ tọa độ của máy;
c. Giữ nguyên hệ tọa độ của máy;
d. Chuyển sang hệ tọa độ của chi tiết;

Trong lập trình điều khiển ta có mấy kiểu?
a. 2;
b. 3;
c. 4;
d. 5;
Trong dạng điều khiển theo điểm thường được ứng dụng khi
2

2


nào?

a.
b.
c.
d.

Khoan, hàn điểm;
Hàn điểm, tiện;
Tiện, phay;
Phay, mài;

Trong dạng điều khiển theo đường thường được ứng dụng khi
nào?
a. Khoan, hàn điểm;
b. Hàn điểm, tiện;
c. Tiện, phay;
d. Phay, mài;
Trong dạng điều khiển theo đường viền có các kiểu điều khiển
nào sau đây?
a. Điều khiển 1D, 2D, 3D, 4D, 5D;
b. Điều khiển 2D, 2,5D, 3D, 4D, 5D;
c. Điều khiển 2D, 3D, 3,5D, 4D, 5D;
d. Điều khiển 2D, 3D, 4D, 4,5D, 5D;

Trong điều khiển theo đường viền 2D sẽ cho phép thực
hiện chuyển động chạy dao theo ..................trong một
mặt phẳng gia công
a. Một trục;
b. Hai trục đồng thời;
c. Ba trục đồng thời;
d. Tất cả các đáp án đều sai;
Trong điều khiển theo đường viền 2,5D sẽ cho phép thực
hiện chuyển động chạy dao theo hai trục nào
a. Hai trục XY;
b. Hai trục XZ;
c. Hai trục YZ;
d. Hai trục bất kì;
Trong điều khiển theo đường viền 3D sẽ cho phép thực
hiện chuyển động chạy dao theo ..................trong một
mặt phẳng gia công
a. Một trục;
b. Hai trục đồng thời;
c. Ba trục đồng thời;
d. Tất cả các đáp án đều đúng;
Trong điều khiển theo đường viền 4D, 5D sẽ cho phép
thực hiện chuyển động chạy dao tạo ra.........:
a.Mặt phẳng;
b.Cung tròn;
c.Các bề mặt phức tạp;
d.Tất cả các dạng bề mặt trên;
3

3


Trong điều khiển theo đường viền 4D, 5D ngoài các trục
tịnh tiên X, Y, Z còn có các ........... chuyển động trong
quá trình gia công.
a.Trục song song;
b.Trục quay;
c.Trục tịnh tiến khác;
d.Tất cả các trục trên;

Điểm M trên hình vẽ là điểm…………..: Hãy tìm ý sai
trong các đáp án sau:
a.Là điểm gốc của máy, đồng thời là gốc của hệ tọa
độ;
b.Điểm này do nhà sản xuất quy định;
c.Điểm này có thể thay đổi được;
d.Tất cả các kích thước trên máy được đo dựa trên
điểm này;
Điểm tham chiếu R là điểm…………..: Hãy chọn ý sai
trong các đáp án sau:
a. Là một điểm không nằm trong vùng làm việc của
máy;
b. Được xác định chính xác bởi các công tắc hành
trình;
c. Vị trí của các bàn trượt được báo tới bộ điều khiển
khi nó tiếp cận với điểm R;
d. Phải thực hiện sau tất cả các lần tắt nguồn
Điểm N là điểm.............................: Hãy chọn ý sai trong
các đáp án sau:

4

4


Là điểm tham chiếu gá dao;
b. Là điểm gốc cho các phép đo dao;
c. Điểm N nằm tại một vị trí xác định trên hệ thống
gá kẹp dao;
d. Điểm này do người lập trình xác định;
Điểm W là điểm...................: Hãy chọn ý sai trong các
đáp án sau
a.

a.
b.
c.
d.

5

Là điểm gốc của phôi;
Là điểm gốc cho các kích thước trong chương
trình NC;
Điểm này do nhà chế tạo xác định;
Điểm này có thể di chuyển theo ý muốn của người
lập trình trong chương trình NC;

5


Khi lập trình theo hệ tọa độ tuyệt đối, gốc tọa độ nằm tại
đâu?
a. Điểm M hay W;
b. Điểm W;
c. Điểm N;
d. Mũi dao;

Khi lập trình theo hệ tọa độ tương đối, gốc tọa độ nằm tại
đâu?
a. Điểm M;
b. Điểm W;
c. Điểm N hay mũi dao;
d. Mũi dao;
Qua trình gia công chi tiết trên máy NC, CNC độ chính
xác và năng suất gia công cao do yếu tố nào quyết định?
a. Do người kỹ sư lập trình;
b. Do người thợ đứng máy;
c. Do máy gia công;
d. Tất cả các yếu tố trên;
Qua trình gia công chi tiết trên máy NC, CNC đạt được
tính linh hoạt cao là nhờ:
a. Có sự trợ giúp của máy tính;
b. Tiết kiệm được thời gian chỉnh máy;
6

6


Đạt được tính kinh tế cao;
d. Tất cả các yếu tố trên;
Quá trình xử lý số bên ngoài không gồm yếu tố nào sau
đây:
a. Bản vẽ chi tiết cơ khí;
b. Lập trình gia công NC;
c. Vật mang tin;
d. Máy công cụ NC, CNC;
Quá trình xử lý số bên trong gồm yếu tố nào sau đây:
a. Máy công cụ NC,CNC;
b. Hệ điều khiển NC, CNC;
c. Vật mang tin;
d. Tất cả các yếu tố trên;
Yêu cầu cơ bản của thân và đế máy CNC phải đảm bảo
được yếu tố nào sau đây:
a. Độ cứng vững cao;
b. Có các thiết bị chống dao động;
c. Ổn định về nhiệt;
d. Bao gồm cả a, b, c;
Hệ thống trượt trên máy CNC phải đảm bảo được yếu tố
nào sau đây:
a. Hệ thống trượt thẳng;
b. Khả năng tải cao
c. Không có hiện tượng dính, trơn khi trượt;
d. Tất cả các yếu tố trên;
Trục vitme đai ốc bi không cần đảm bảo yêu cầu
nào sau đây:
a. Yêu cầu độ cứng vững cao;
b. Yêu cầu khả năng tải lớn;
c. Yêu cầu khử khe hở;
d. Yêu cầu độ chính xác truyền động cao;
Ụ sau của máy CNC cần đảm bảo yếu tố nào sau đây:
a. Kết cấu phải đảm bảo độ cứng vững;
b. Di chuyển dễ dàng
c. Không có hiện tượng dính và trơn trượt;
d. Các yếu tố a, a,c phải đảm bảo;
Đầu Rê vôn ve cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây:
a. Khả năng thay đổi dao nhanh;
b. Vận hành chính xác;
c. Độ cứng vững cao;
d. Cả a,b,c đều đúng;
Ô tích dao cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây:
a. Chứa được nhiều dao;
b. Vận hành chính xác;
c. Chuyển động êm;
c.

7

7


Tất cả các yếu tố trên;
Trung tâm gia công 5 trục, trục A là:
a. Trục quay quanh trục X;
b. Trục quay quanh trục Y;
c. Trục quay quanh trục Z;
d. Cả 3 phương án trên;
d.

Trung tâm gia công 5 trục, trục C là:
a. Trục quay quanh trục X;
b. Trục quay quanh trục Y;
c. Trục quay quanh trục Z;
d. Cả 3 phương án trên;
Trên máy tiện CNC, bộ truyền trục vít đai ốc được
sử dụng là:
a. Trục vít đai ốc ren thang;
b. Trục vít đai ốc bi;
c. Trục vít đai ốc ren vuông;
d. Trục vít đai ốc ren tam giác;
Hệ trục toạ độ trên máy CNC xác định theo quy tắc bàn
tay phải là:
a. A
b. B
c. C
d. D

A

C

B

D

Lệnh gia công tinh trên phần mềm CAD/CAM là:
a. Finish cutting;
8

8


b. Face;
c. Rough cutting;
d. Thread;

Lệnh gia công thô trên phần mềm CAD/CAM là:
a. Finish cutting;
b. Face;
c. Rough cutting;
d. Thread;
Bề mặt dưới dây được tạo bởi:
a. Mặt Coons;
b. Mặt Draft;
c. Mặt Revolve;
d. Mặt Ruled;

Bề mặt dưới dây được tạo bởi:
a. Mặt Coons;
b. Mặt Draft;
c. Mặt Revolve;
d. Mặt Ruled;

Lệnh lựa chọn cắt biên dạng 2D trên phần mềm
CAD/CAM là:
9

9


a.
b.
c.
d.

Contour;
Face;
Drill;
Thread;

Lệnh khoan trên phần mềm CAD/CAM là:
a. Contour;
b. Face;
c. Drill;
d. Thread;
Lệnh gia công ren trên phần mềm CAD/CAM là:
a. Contour;
b. Face;
c. Drill;
d. Thread;
Lệnh vát mép trên phần mềm CAD/CAM là:
a. Chamfer;
b. Face;
c. Drill;
d. Thread;
DIN là hệ thống tiêu chuẩn của:
a. Anh;
b. Đức;
c. Pháp;
d. Nhật Bản;
Khái niệm về điều khiển số?
A. Điều khiển số(Numerical Control) là một quátrình tự động
điều khiển các hoạt động của máy trên cơ sở các dữ liệu số
được mã hoá đặc biệt tạo nên một chương trình làm việc của
thiết bị hay hệ thống
B. Điều khiển số (Numerical Control) là một quá trình tự
động điều khiển các hoạt động của máy.
C. Điều khiển số (Numerical Control) là một quá trình tự
động điều khiển các hoạt động của máy dựa trên các dự liệu
không cần sự mã hóa.
Dữ liệu số được mã hoá bao gồm?
A. Các chữ số, số thập phân, các chữ cái?
10

10


B. Các chữ số, số thập phân, các chữ cái và một số các ký tự
đặc biệt.
C. Các chữ số và một số các ký tự đặc biệt.
Các phương pháp truyền thông tin đầu vào?
A. Thông qua các vật mang tin như (băng đục lỗ, giấy
đục lỗ).
B. Được soạn thảo và lưu giữ trong vật mang tin như
(băng từ, đĩa từ, đĩa CD).
C. Được đưa vào hệ điều khiển thông qua các nút bấm
bằng tay trên bảng điều khiển.
D. Cả A, B, C.
Đặc tính của hệ điều khiển số NC ?
A. Là chương trình mã hoá các mối liên hệ, trong đó mỗi
mảng linh kiện điện tử riêng lẻ được xác định một nhiệm vụ
nhất định, liên hệ giữa chúng phải thông qua những dây nối
hàn cứng trên các mạch logic điều khiển
B. Là chương trình mã hoá các mối liên hệ, mỗi mảng linh
kiện điện tử riêng lẻ được xác định một nhiệm vụ nhất định,
giữa chúng không có liên hệ gì với nhau.
C. Là chương trình mã hoá các mối liên hệ, mỗi mảng linh
kiện điện tử riêng lẻ được xác định một nhiệm vụ nhất định,
giữa chúng liên hệ gì với nhau thong qua các tín hiệu từ cảm
biến.
Chức năng của hệ điều khiển NC được xác định chủ
yếu bởi…?
A. Phần mềm
B. Phần cứng
C. Cả A và B.
Hình dưới đây là sơ đồ hệ điều khiển ….?

11

11


A. CNC
B. NC
C. DNC
Khái niệm về hệ điều khiển CNC ?
A. Là hệ điều khiển có thể lập trình và ghi nhớ, nó bao gồm
một máy tính kèm theo các bộ phận ngoại vi.
B. Là hệ điều khiển có thể lập trình nhưng không có chức
năng ghi nhớ, bao gồm một máy tính và các bộ vi xử lý.
C. Là hệ điều khiển không thể lập trình và ghi nhớ.
Hình dưới đây là sơ đồ hệ điều khiển…?

12

12


A. CNC
B. NC
C. DNC
Hệ điều khiển DNC?
A. Là hệ điều khiển trong đó nhiều máy CNC được nối với
máy tính gia công trung tâm thông qua đường dẫn dữ liệu.
B. Là hệ điều khiển tạo thành do sự kết hợp 2 hệ điều khiển
NC và CNC.
C. Là hệ điều khiển trong mà trong đó có nhiều máy
CNC kết hợp với nhau.
Trong hệ điều khiển DNC máy tính trung tâm…..?
A. Không thể nhận những thông tin từ các bộ phận điều khiển
CNC.
B. Có thể nhận những thông tin từ các bộ phận điều khiển
CNC để hiệu chỉnh chương trình hay có thể đọc những dữ
liệu từ máy công cụ
C. Có thể nhận những thông tin từ các bộ phận điều
khiển CNC nhưng không thể hiệu chỉnh chương trình.
Hình dưới đây là sơ đồ hệ điều khiển…?

13

13


A. CNC
B. NC
C. DNC
Ưu điểm của hệ điều khiển DNC?
A. Truyền dữ liệu nhanh, tin cậy, phát huy tốt hiệu quả của
các máy CNC.
B. Điều khiển và lập kế hoạch gia công dễ dàng.
C. Có khả năng ghép nối vào hệ thống gia công linh
hoạt.
D. Cả A,B,C.
Khái niệm về hệ thống điều khiển thích nghi?
A. Là hệ thống điều khiển có tính đến tác động bên ngoài của
hệ thống công nghệ để điều chỉnh chu kỳ gia công (quá trình
gia công) nhằm loại bỏ ảnh hưởng của các yếu tố đó tới độ
chính xác gia công.
B. Là hệ thống điều khiển kết hợp của 3 hệ thống điều khiển:
NC,CNC và DNC
C. Là hệ thống điều khiển có tính đến tác động của mô men
cắt để điều chỉnh chu kỳ gia công nhằm loại bỏ ảnh hưởng
của mô men cắt tới độ chính xác gia công.
Hệ thống điều khiển thích nghi có thể ổn định được…?
A. Kích thước gia công.
B. Mômen và nhiệt độ cắt.
C. Cả A,B,C.
Ưu điểm hệ điều khiển thích nghi (Adaptive Control)?
A. Tối ưu hóa các quá trình gia công.
B. Nâng cao được độ chính xác gia công.
C. Cả A,B.
14

14


Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS bao gồm….?
A. Các máy CNC để tự động gia công.
B. Hệ thống cấp, tháo phôi tự động.
C. Hệ thống vận chuyển phôi tự động và các máy tính chứa
chương trình điều khiển.
D. Cả A,B,C.
Hệ thống FMS có ưu điểm ?
A. Nâng cao năng suất của máy nhờ gia công nhiều dao.
B. Giảm được thời gian phụ.
C. Tự động hóa dòng di chuyển của vật liệu.
D. Cả A,B,C.

Trong các mã lệnh sau, mã lệnh nào lập trình kích thước
theo hệ Inch?
a. G70;
b. G71;
c. M71;
d. M72;
Trong các mã lệnh sau, mã lệnh nào lập trình kích thước
theo hệ Metric?
a. G70;
b. G71;
c. M71;
d. M72;
Trong các mã lệnh sau, mã lệnh nào kích hoạt chế độ tốc
độ cắt không đổi?
a. G94;
b. G95;
c. G96;
d. G97;
Trong các mã lệnh sau, mã lệnh nào loại bỏ chế độ tốc độ
cắt không đổi?
a. G94;
b. G95;
c. G96;
d. G97;
Trong các mã lệnh sau, mã lệnh nào thiết lập đơn vị tốc
độ chạy dao (F) theo mm/phút?
a. G94;
b. G95;
c. G96;
d. G97;
15

15


Trong các mã lệnh sau, mã lệnh nào thiết lập đơn vị tốc
độ chạy dao (F) theo mm/vòng?
a. G94;
b. G95;
c. G96;
d. G97;
Chu trình CYCLE71 dùng để:
a. Phay mặt phẳng;
b. Phay theo biên dạng;
c. Phay hốc hình tròn;
d. Phay hốc hình chữ nhật;
Chu trình POCKET1 dùng để:
a. Phay mặt phẳng;
b. Phay theo biên dạng;
c. Phay hốc hình tròn;
d. Phay hốc hình chữ nhật;
Chu trình CYCLE72 dùng để:
a. Phay mặt phẳng;
b. Phay theo biên dạng;
c. Phay hốc hình tròn;
d. Phay hốc hình chữ nhật;
Chu trình POCKET2 dùng để:
a. Phay mặt phẳng;
b. Phay theo biên dạng;
c. Phay hốc hình tròn;
d. Phay hốc hình chữ nhật;
DIN là hệ thống tiêu chuẩn của:
e. Anh;
f. Đức;
g. Pháp;
h. Nhật Bản;
Trong quản lý chương trình, kiểu file và thư mục
tên .WPD là:
a. File chương trình chính;
b. File chương trình con;
c. Thư mục quản lý phôi;
d. Thư mục quản lý dao;
Trong quản lý chương trình, kiểu file và thư mục
tên .MPF là:
e. File chương trình chính;
f. File chương trình con;
g. Thư mục quản lý phôi;
h. Thư mục quản lý dao;
Trong quản lý chương trình, kiểu file và thư mục
tên .SPF là:
16

16


File chương trình chính;
File chương trình con;
Thư mục quản lý phôi;
Thư mục quản lý dao;
Trong các mã lệnh M sau, mã lệnh nào dùng để
thay dao?
a. M3;
b. M4;
c. M5;
d. M6;
Trong các mã lệnh M sau, mã lệnh nào dùng để
dừng trục chính?
a. M3;
b. M4;
c. M5;
d. M6;
Trong các mã lệnh M sau, mã lệnh nào khởi động
trục dao quay theo chiều kim đồng hồ?
a. M3;
b. M4;
c. M5;
d. M6;
Trong các mã lệnh M sau, mã lệnh nào khởi động
trục dao quay ngược chiều kim đồng hồ?
a. M3;
b. M4;
c. M5;
d. M6;
Tốc độ chạy dao theo mm/phút với mã lệnh G94 được
ứng dụng chủ yếu cho gia công?
a. Tiện;
b. Phay;
c. Khoan;
d. Ta rô;
Tốc độ chạy dao theo mm/vòng với mã lệnh G95 được
ứng dụng chủ yếu cho gia công?
a. Tiện;
b. Phay;
c. Khoan;
d. Ta rô;
Khi gọi lệnh M3 để bật trục chính quay cùng chiều kim
đồng hồ thì trục chính sẽ được bật với điều kiện nào sau
đây?
a. Tốc độ chạy dao đã được lập trình;
b. Các cửa máy đã đóng;
a.
b.
c.
d.

17

17


c. Phôi đã được kẹp chặt;
d. Tất cả các điều kiện trên;
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status