Khoáng sét và sự liên quan của chúng với một vài chỉ tiêu lý hoá học trong một số loại đất Việt Nam

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu khoáng sét
Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Khoáng sét trong nhóm đất đỏ vàng vùng đồi núi
Chương 4: Khoáng sét trong nhóm đất đen nhiệt đới vùng đồi núi
Chương 5: Tình hình khoáng sét trong nhóm đất phù sa
Chương 6: Tình hình khoáng sét ảnh hưởng đến một số tính chất của đất
Trong khoa học nghiên cứu đất trồng, để đạt đ-ợc những kết quả xác định chắc chắn về
phát sinh học đất cũng nh- cơ sở khoa học về phân loại đất và đánh giá đúng đắn độ phì nhiêu
của đất, cần thiết phải xác định thành phần khoáng sét đất. Ngày nay khoa học thổ nh-ỡng hiện
đại đã khẳng định rằng khoáng sét, một thành phần vô cơ nhỏ bé nhất trong đất, có những tính
chất đặc biệt quyết định một số tính chất cơ bản của đất. Sự hình thành và chuyển hoá của các
khoáng sét trong đất chịu ảnh h-ởng sâu sắc của các điều kiện hình thành và phát triển các loại đất
khác nhau. Vì vậy khi xác định đúng thành phần và diễn biến khoáng sét của mỗi loại đất cho phép
chúng ta nhìn nhận khoáng sét là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất chẩn đoán đúng các quy
luật phát sinh, các xu h-ớng phát triển cũng nh- độ phì tiềm tàng của đất đó. Nghiên cứu khoáng sét
trong đất không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn đáng kể trong công tác cải thiện
cải tạo nâng cao độ phì đất cũng nh- việc sử dụng phân bón thích hợp cho cây trồng bởi thành phần
khoáng sét liên quan nhiều đến một số tính chất lí hoá cơ bản của đất.
Vấn đề nghiên cứu bản chất khoáng sét nói chung và đặc biệt thành phần khoáng sét trong đất
rất phức tạp là một ngành khoa học mới phát triển mạnh từ những năm đầu thế kỷ hai m-ơi lại đây.
Đó là vì việc xác định cấu trúc tinh thể khoáng sét đòi hỏi phải có những thiết bị máy móc hiện đại
với những ph-ơng pháp, thủ thuật phân tích phức tạp, tinh xảo (ph-ơng pháp tia Runtgen, kính hiển
vi điện tử, hồng ngoại, hấp phụ ...) khối l-ợng nghiên cứu khoáng sét trong đất so với hàng loạt
nghiên cứu lý hoá tính khác tuy có hạn chế do ph-ơng tiện và giá thành chi phí cao, song trong những
năm gần đây ngành khoáng sét học phục vụ tích cực và có hiệu quả cho ngành khoáng sét thổ
nh-ỡng, đặc biệt là ở các n-ớc tiên tiến khoa học kỹ thuật phát triển mạnh.
Từ những năm 1960, ở Việt Nam các chuyên gia thổ nh-ỡng n-ớc ngoài (Fridland,
Goocbunop, Pagel...) và các nhà thổ nh-ỡng đầu tiên của n-ớc ta (Trần Khải, Nguyễn Vy, Cao
Liêm ) đã bắt đầu nghiên cứu thành phần khoáng sét của một số loại đất cũng nh- vỏ phong hoá
vùng Bắc Việt Nam. Đây là những tài liệu khoa học về khoáng sét đầu tiên có giá trị không chỉ
đối với tình hình nghiên cứu đất Việt Nam mà còn bổ sung hoàn chỉnh những nghiên cứu đất
nhiệt đới của thế giới. Tuy nhiên do trong những năm qua ph-ơng tiện điều kiện nghiên cứu
khoáng sét ở n-ớc ta còn gặp nhiều khó khăn, phần nhiều các công trình phải thực hiện ở n-ớc
ngoài nên các kết quả nghiên cứu còn ít và bị hạn chế. Với mong muốn đ-ợc học tập, nghiên cứu
sâu thêm về lĩnh vực này, đồng thời đ-ợc tiếp tục đóng góp bổ sung thêm tài liệu cơ bản nghiên
cứu khoáng sét của các loại đất chính trên toàn đất n-ớc đã giải phóng, chúng tui tiến hành đề tài
nghiên cứu: "Khoáng sét và sự liên quan của chúng với một vài chỉ tiêu lý, hoá học trong một số
loại đất Việt Nam".
Chúng tui cũng hy vọng rằng những kết quả nghiên cứu này góp phần chứng minh thêm
khoáng sét thực sự cần thiết và là chỉ tiêu khoa học để đánh giá độ phì đất. Vấn đề cải tạo, cải thiện
thành phần khoáng sét trong đất là một trong những biện pháp kỹ thuật tích cực, có cơ sở khoa học để
nâng cao độ phì các loại đất nhiệt đới n-ớc ta nhằm tăng năng suất các loại cây trồng.
Ch-ơng I
tổng quan vấn đề nghiên cứu khoáng sét
Tr-ớc khi trình bày cụ thể ph-ơng pháp và những kết quả nghiên cứu khoáng sét đất Việt
Nam, trong ch-ơng này chúng tui xin giới thiệu một số vấn đề cơ bản về khoáng sét và một vài t-
liệu nghiên cứu khoáng sét trong đất, đặc biệt đất nhiệt đới từ tr-ớc đến nay trên thế giới và ở
Việt Nam. Hiểu rõ những đặc điểm cơ bản của khoáng sét và tìm hiểu tình hình cũng nh- những
kết quả nghiên cứu khoáng sét của những tác giả trong và ngoài n-ớc khác nhau là điều quan
trọng đầu tiên trong việc định h-ớng đề tài, xử lý, đánh giá và nhận xét kết quả nghiên cứu của
mình

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status