Nghiên cứu phương pháp biểu hiện gen mã hóa Polymelittin

Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐÈ.1
Chương 1. TỎNG QUAN2
1.1Ế Đại cương về melittỉn2
1.1.1. Nguồn gốc2
1.1.2. Cấu trúc và đặc tính hình thể của melittin trong nước2
1.1.3. Tác dụng của melittin lên màng tế bào3
1.1.4. Tác dụng chống ung thư của melittin4
1.2. Bệnh ung thư.5
1.2.1. Khái niệm cơ bản về bệnh ung thư5
1.2.2. Dịch tễ học bệnh ung thư.5
1.2.2.1. Tình hình bệnh ung thư trên thế giới:.5
1.2.2.2. Tình hình bệnh ung thư ở Việt Nam:6
1.2.3. Hậu quả của ung thư đối với cơ thể.6
1.2.4. Điều trị bệnh ung thư.7
1.3. Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa melittin.9
1.3.1. Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa melittin trên thế giới.9
1.3.1.1. Biêu hiện gen mã hóa prepromelỉttỉn dưới dạng protein liên hợp ở E. colỉ9
1.3.1.2. Biếu hiện gen mã hỏa melỉttỉn của Apỉs ceranan cerana ở E. coli [42] 12
1.3.2. Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa melittin ở Việt Nam12
Chương 2. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU15
2.1. Nguyên vật liệu nghiên cứu15
2.1.1. Sinh phẩm15
2.1.2. Hóa chất.15
2.1.3. Trang thiết bị nghiên cứu.16 2.2. Phương pháp nghiên cứu.16
2.2.1. Phương pháp khuếch đại gen polymelittin bằng PCR. 18
2.2.2. Phương pháp cắt ADN bằng enzym giới hạn19
2.2.3. Phương pháp điện di ADN trên gel agarose20
2.2.4. Phương pháp tinh sạch ADN từ gel agarose.21
2.2.5. Phương pháp gắn gen polymelittin vào vector biếu hiện22
2.2.6. Phương pháp biến nạp sản phẩm lai vào tế bào vi khuẩn E. coli23
2.2.7. Phương pháp tách plasmid từ tế bào vi khuan E. coli DH5a24
2.2.8. Biểu hiện polymelittin trong tế bào vi khuẩn E. colỉ chủng BL21(DE3) .25
2.2.9. Phương pháp giải trình tự ADN 26
2.2.10. Phương pháp điện di protein trên gel polyacrylamid28
2.2.11. Nuôi cấy ổn định tế bào Hela29
2.2.12. Phương pháp chuyển plasmid vào tế bào động vật bằng Lipofectamine 29 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu.31
3.1. Biểu hiện gen mã hóa polymelittin trong tế bào E. colỉ31
3.1.1. Biểu hiện gen mã hóa polymelittin sử dụng vector pSV278.31
3.1.1.1. Tạo vector biêu hiện.Sl
3.1.1.2. Chọn lọc các dỏng plasmid mang gen mã hóa polymelỉttin32
3.1.1.3. Biểu hiện gen mã hoá polymelittỉn trong E. colỉ BL21 (DE3)35
3.1.2. Biểu hiện gen mã hóa polymelittin sử dụng vector pGEX-4T-l37
3.1.2.1. Tạo vector biêu hiện.37
3.1.2.2. Chọn lọc các dòng plasmid mang gen mã hóa polymelittin38
3.1.2.3. Biếu hiện gen mã hoá polymelỉttỉn trong E. coli BL2140
3.2. Biểu hiện gen mã hóa polymelittin trong tế bào Hela.42
3.2.1. Tạo vector biểu hiện42
3.2.2. Chọn lọc các dòng plasmid mang gen mã hóa polymelittin45
3.2.3. Biểu hiện gen mã hóa polymelittin trong tế bào Hela.47
Chương 4. BÀN LUẬN50 4.1. Biểu hiện gen mã hóa polymelittin trong tế bào E. coli50
4.1.1. Biểu hiện gen mã hóa polymelittin sử dụng vector pSV278.50
4.1.2. Biểu hiện gen mã hóa polymelittin sử dụng vector pGEX-4T-l52
4.2. Biểu hiện gen mã hóa polymelittin trong tế bào Hela.53
KÉT LUẬN.56
ĐỀ XUẤT56


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status