Nghiên cứu bào chế viên metformin giải phóng kéo dài trên quy mô pilot

Link tải miễn phí luận văn cho ae Ket-noi

Đề tài nghiên cứu được tiến hành nhằm hai mục tiêu: Bước đầu xây dựng quy trình bào chế viên metformin 500mg giải phóng kéo dài 12 giờ trên quy mô pilot; Bước đầu nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và theo dõi độ ổn định của viên metformin giải phóng kéo dài
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................................ 1
Chƣơng 1: TỔNG QUAN ........................................................................................ 2
1.1. Thuốc giải phóng kéo dài ............................................................................ 2
1.1.1. Khái niệm ............................................................................................... 2
1.1.2. Ưu nhược điểm ....................................................................................... 3
1.1.3. Phân loại thuốc GPKD theo cơ chế giải phóng dược chất .................... 3
1.1.3.1. Cơ chế khuếch tán ............................................................................... 4
1.1.3.2. Cơ chế áp suất thẩm thấu ................................................................... 4
1.1.3.3. Cơ chế trao đổi ion ............................................................................. 5
1.1.3.4. Cơ chế hòa tan .................................................................................... 5
1.1.3.5. Cốt sơ nước ăn mòn ............................................................................ 5
1.1.4. Hệ cốt thân nước .................................................................................... 5
1.1.4.1. Nguyên tắc cấu tạo ............................................................................. 5
1.1.4.2. Ưu nhược điểm.................................................................................... 6
1.1.4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình giải phóng dược chất từ hệ cốt
thân nước ............................................................................................................ 7
1.1.4.4. Ảnh hưởng của polyme ....................................................................... 7
1.1.4.5. Ảnh hưởng của dược chất và tá dược khác. ....................................... 9
1.2. Metformin hydroclorid ................................................................................. 9
1.2.1. Công thức hóa học ................................................................................. 9
1.2.2. Tính chất vật lý ..................................................................................... 10
1.2.3. Tính chất hóa học ................................................................................. 10
1.2.4. Đặc tính dược động học ....................................................................... 10
1.2.5. Tác dụng dược lý .................................................................................. 10
1.2.6. Chỉ định, chống chỉ định và liều dùng ................................................. 11
1.2.7. Tác dụng không mong muốn, thận trọng ............................................. 11
1.2.8. Các phương pháp định lượng metformin ............................................. 12
1.2.8.1. Phương pháp đo quang ..................................................................... 12
1.2.8.2. Phương pháp HPLC ......................................................................... 12
1.2.9. Một số chế phẩm chứa metformin trên thị trường Việt Nam ............... 14
1.3. Một số công trình nghiên cứu về dạng cốt giải phóng kéo dài chứa
metformin ............................................................................................................. 15
1.3.1. Một số nghiên cứu ở nước ngoài .......................................................... 15
1.3.1.1. Dạng cốt thân nước .......................................................................... 15
1.3.1.2. Dạng cốt sơ nước .............................................................................. 17
1.3.1.3. Dạng thuốc giải phóng kéo dài khác của metformin ........................ 18
1.3.2. Một số nghiên cứu trong nước về metformin ....................................... 19
2. Chƣơng 2: NGUYÊN VẬT LIỆU, TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ........................................................................................................ 20
2.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................ 20
2.2. Nguyên liệu, thiết bị, địa điểm nghiên cứu ............................................... 20
2.2.1. Nguyên liệu ........................................................................................... 20
2.2.2. Thiết bị.................................................................................................. 20
2.2.3. Thuốc đối chiếu .................................................................................... 21
2.2.4. Địa điểm nghiên cứu ............................................................................ 21
2.3. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 21
2.3.1. Phương pháp quét nhiệt lượng vi sai (DSC) ....................................... 21
2.3.2. Phương pháp bào chế viên metformin hydroclorid giải phóng kéo dài ..
.............................................................................................................. 22
2.3.2.1. Phương pháp bào chế ở quy mô 500 viên/mẻ ................................... 22
2.3.2.2. Phương pháp bào chế ở quy mô 4.000 viên/lô ................................. 24
2.3.3. Phương pháp đánh giá ......................................................................... 26
2.3.3.1. Phương pháp đánh giá bột và hạt .................................................... 26
2.3.3.2. Phương pháp đánh giá viên .............................................................. 28
2.3.4. Phương pháp phân tích mô hình động học giải phóng dược chất ....... 31
2.3.5. Phương pháp đánh giá độ ổn định của viên ........................................ 32
2.3.6. Phương pháp đánh giá sự tương đồng của hai đồ thị giải phóng dược
chất .............................................................................................................. 32
2.3.7. Phương pháp xử lý số liệu thống kê ..................................................... 32
3. Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................... 33
3.1. Thẩm định một số tiêu chí trong phương pháp định lượng .................... 33
3.1.1. Phương pháp UV .................................................................................. 33
3.1.1.1. Độ đặc hiệu ....................................................................................... 33
3.1.1.2. Độ tuyến tính ..................................................................................... 33
3.1.1.3. Độ đúng ............................................................................................. 34
3.1.1.4. Độ chính xác ..................................................................................... 34
3.1.2. Đánh giá sự tương thích của hệ thống HPLC theo phương pháp định
lượng trong USP 35 ........................................................................................... 35
3.2. Xây dựng công thức cho viên caplet ......................................................... 36
3.2.1. Ảnh hưởng của tá dược đến quá trình GPDC từ viên caplet ............... 37
3.2.1.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ PVP K90 .......................................................... 38
3.2.1.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ HPMC K100M ................................................. 38
3.2.1.3. Đánh giá quá trình giải phóng dược chất từ các mẫu viên so với viên
đối chiếu .......................................................................................................... 38
3.2.2. Lựa chọn kích thước viên caplet .......................................................... 39
3.2.3. Phân tích mô hình động học giải phóng dược chất từ viên caplet ...... 41
3.3. Xây dựng quy trình bào chế viên metformin giải phóng kéo dài ở quy mô
500 viên/mẻ. .......................................................................................................... 42
3.3.1. Xác định các thông số kĩ thuật trong bào chế viên MH GPKD qui mô 500
viên/mẻ 42
3.3.1.1. Quá trình tạo hạt............................................................................... 42
3.3.1.2. Quá trình dập viên ............................................................................ 45
3.3.2. Đánh giá các đặc tính của viên ở lô 2 và lô 3 (500 viên/mẻ) .............. 46
3.3.3. Đánh giá khả năng kiểm soát giải phóng dược chất từ viên ở quy mô 500
viên/mẻ 47
3.4. Xây dựng quy trình bào chế viên metformin giải phóng kéo dài ở quy mô
4.000 viên/lô .......................................................................................................... 48
3.4.1. Xác định các thông số trọng yếu trong quá trình bào chế ở quy mô 4000
viên/lô 48
3.4.1.1. Quá trình tạo hạt............................................................................... 48
3.4.1.2. Quá trình dập viên ............................................................................ 52
3.4.2. Đánh giá các đặc tính của viên ở lô 2 và lô 3 (4000 viên/lô) .............. 53
3.4.3. Đánh giá khả năng kiểm soát giải phóng dược chất từ viên ở 3 lô bào chế
trên quy mô 4000 viên/lô ................................................................................... 54
3.5. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho viên metformin giải phóng kéo dài ....... 54
3.6. Sơ bộ nghiên cứu độ ổn định của viên metformin giải phóng kéo dài ... 55
3.6.1. Hình thức viên ...................................................................................... 55
3.6.2. Tương tác vật lý giữa dược chất và tá dược trong viên ....................... 55
3.6.3. Hàm lượng dược chất còn lại trong viên ............................................. 56
3.6.4. Đánh giá độ hòa tan ............................................................................. 57
4. Chƣơng 4: BÀN LUẬN ................................................................................... 60
4.1. Công thức bào chế ..................................................................................... 60
4.2. Qui trình bào chế ....................................................................................... 61
4.3. Độ ổn định của viên ................................................................................... 62
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Nhớ thank


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status