Báo chí trực tuyến ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Luận văn:Báo chí trực tuyến ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS Truyền thông đại chúng : 60.32.01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2006
Chủ đề:Báo chí
Báo chí trực tuyến
Internet
Truyền thông đại chúng
Miêu tả:135 tr. + Tóm tắt+CD-ROM
Khái quát về Internet và truyền thông trực tuyến, báo chí trực tuyến và những đặc trưng cơ bản của báo chí trực tuyến. Khảo sát, nghiên cứu cách tổ chức và hoạt động của hệ thống báo chí phát hành trên mạng ở Việt Nam (như cập nhật thông tin hằng ngày, tổ chức các diễn đàn, tích hợp các loại hình, trình bày website...) nhằm góp phần nhận diện "tính trội" các đặc trưng của báo chí trực tuyến trong so sánh với các loại báo chí truyền thống. Từ đó tổng hợp phân tích, đánh giá các kết quả khảo sát và tổng kết những thành tựu cũng như những hạn chế của báo chí trực tuyến Việt Nam những năm qua, phân tích các xu thế dự báo xu hướng phát triển báo trực tuyến ở Việt Nam trong những năm tới đặc biệt là xu thế tích hợp các loại hình truyền thống trong hoạt động báo chí
Luận văn ThS Báo chí học 60.32.01 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status