Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát thanh đối ngoại của đài tiếng nói Việt Nam

Luận văn:Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát thanh đối ngoại của đài tiếng nói Việt Nam : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2006
Chủ đề:Báo chí
Phát thanh đối ngoại
Đài tiếng nói Việt Nam
Miêu tả:139 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
Trình bày một số vấn đề về công tác thông tin đối ngoại cũng như các chương trình phát thanh đối ngoại ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đó đưa ra định hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm điều chỉnh bổ sung kịp thời, góp phần cải tiến các chương trình phát thanh, làm tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại trên Đài Tiếng nói Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhà nước về tăng cường thông tin đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status