Thông tin kinh tế - xã hội trên báo trực tuyến các tỉnh miền núi phía Bắc

Luận văn:Thông tin kinh tế - xã hội trên báo trực tuyến các tỉnh miền núi phía Bắc : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2008
Chủ đề:Báo chí học
Báo trực tuyến
Miền núi phía bắc
Miêu tả:93 tr. + CD-ROM
Tìm hiểu xu hướng phát triển hiện nay của báo trực tuyến ở thế giới và Việt Nam. Khảo sát thực tiễn về thông tin kinh tế-xã hội của báo trực tuyến 3 tỉnh miền núi phía Bắc là Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang trong khoảng thời gian từ năm 2005-2007. Đánh giá thực trạng phát triển của báo trực tuyến các tỉnh miền núi phía Bắc về cách tuyên truyền thông tin kinh tế xã hội trên các báo, chứng minh báo trực tuyến tại các địa phương này là kênh thông tin đối nội, đối ngoại quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đề xuất các biện pháp thích hợp góp phần làm cho tờ báo hấp dẫn về hình thức, phong phú về nội dung nhằm đem lại hiệu quả tuyên truyền cho mỗi tờ báo
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status