Nghiên cứu tính chất điện hoá của điện cực dạng oxit kim loại trong môi trường chất điện li và ứng dụng của chúng

Luận văn:Nghiên cứu tính chất điện hoá của điện cực dạng oxit kim loại trong môi trường chất điện li và ứng dụng của chúng : Luận án TS. Hóa học : 62 34 31 01
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2011
Chủ đề:Chất điện ly
Hóa lý thuyết
Oxit kim loại
Tính chất điện hóa
Miêu tả:123 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Nghiên cứu chế tạo vật liệu niken hiđroxit, khảo sát cấu trúc và tính chất điện hóa của vật liệu trong môi trường kiềm; Nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm niken hiđroxit điều chế theo phương pháp kiềm; Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất điện hóa của điện cực niken hướng ứng dụng trong ăcqui kiềm
Luận án TS. Hóa lý thuyết và hóa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status