Nghiên cứu ứng dụng mạng neuron và mô hình markov ẩn trong nhận dạng tiếng Việt

Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng mạng neuron và mô hình markov ẩn trong nhận dạng tiếng Việt : Luận án TS. Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán: 1 01 10
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2004
Chủ đề:Mô hình Markov
Mạng Neuron
Tiếng Việt
Toán học tính toán
Miêu tả:148 tr
Trình bày khái quát về nguyên tắc hoạt động các bộ phận của hệ thống nhận dạng tiếng nói, độ chính xác hiện thời của các hệ thống nhận dạng tiếng nước ngoài và tiếng Việt, CSDL tiếng nói và các đặc điểm của ngôn ngữ tiếng Việt; Trình bày cơ sở lý thuyết của hệ thống nhận dạng tiếng nói liên tục, các phương pháp trích chọn các đặc tính phổ; cơ sở lý thuyết của mô hình Markov ẩn HMM và ứng dụng của chúng trong nhận dạng tiếng nói; Trình bày các phương pháp được sử dụng để xây dựng CSDL tiếng Việt; phương pháp gán nhãn bằng tay ở mức âm vị cho các phát âm liên tục tiếng Việt; phương pháp tự động gán nhãn các âm vị trong một CSDL; xây dựng 2 CSDL tiếng Việt thu qua điện thoại; Trình bày các hệ thống nhận dạng tiếng Việt liên tục được nghiên cứu. Phần kiến nghị đưa ra 3 kiến nghị về xây dựng CSDL tiếng Việt, nghiên cứu định lượng thanh điệu tiếng Việt và xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng Việt với kích thước lớn
Luận án TS. Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status