Nghiên cứu ảnh hưởng của trường gió và áp suất không khí tới quá trình dao động dâng, rút mực nước phi tuần hoàn tại Bờ Tây Vịnh Bắc Bộ

Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của trường gió và áp suất không khí tới quá trình dao động dâng, rút mực nước phi tuần hoàn tại Bờ Tây Vịnh Bắc Bộ : Luận văn ThS. Hải dương học: 60 44 97
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2012
Chủ đề:Hải dương học
Trường gió
Áp suất không khí
Dao động dâng
Vịnh Bắc bộ
Miêu tả:82 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hải dương học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng dao động dâng, rút mực nước biển: Khái niệm dao động dâng, rút của mực nước biển; Tình hình nghiên cứu mực nước biển trong và ngoài nước. Trình bày cơ sở lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp thống kê và phương pháp mô hình. Đưa ra kết quả tính toán: Tính toán ảnh hưởng của điều kiện của trường gió đến chế độ dâng, rút mực nước phi tuần hoàn tại bờ tây vịnh Bắc Bộ bằng mô hình Mike21 FM; Tính toán ảnh hưởng của điều kiện khí tượng đến độ dâng, rút mực nước phi điều hòa bằng phương pháp thống kê; Tính toán ảnh hưởng của điều kiện của trường bão đến chế độ dâng rút nước phi tuần hoàn tại bờ tây Vịnh bắc bộ bằng mô hình Mike21 FM
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status