Nghiên cứu sự phân bố của As trong tầng Holocene Nam Dư, Hà Nội

Luận văn:Nghiên cứu sự phân bố của As trong tầng Holocene Nam Dư, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2011
Chủ đề:Khoa học môi trường
Nước ngầm
Hà Nội
Ô nhiễm Asen
Miêu tả:75 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về đặc điểm địa hóa của trầm tích chứa nước ngầm đồng bằng châu thổ sông Hồng, Việt Nam; ô nhiễm As trong nước ngầm tầng Holocene; sự phân bố của As trên trầm tích và các giả thiết về sự phân bố và giải phóng As từ trầm tích ra nước ngầm. Nghiên cứu sự phân bố của As và mối quan hệ của nó với một số thành phần hóa học khác trong nước ngầm. Phân tích sự phân bố của As trong trầm tích tầng Holocene. Tìm hiểu nguy cơ lan truyền As từ tầng Holocene xuống tầng Pleistocene dưới tác động của khai thác nước ngầm
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status