Bước đầu nghiên cứu, đánh giá tác động của khai thác và đổ thải lấn biển tại mỏ sắt Thạch Khê tới các hệ sinh thái ven biển, đề xuất các giải pháp giảm thiểu và sử dụng hợp lý tài nguyên

Luận văn:Bước đầu nghiên cứu, đánh giá tác động của khai thác và đổ thải lấn biển tại mỏ sắt Thạch Khê tới các hệ sinh thái ven biển, đề xuất các giải pháp giảm thiểu và sử dụng hợp lý tài nguyên : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Nhà xuất bản:Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Ngày:2014
Miêu tả:92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững -- Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và môi trường . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status