Kết luận thống kê về nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở Hải Dương

Luận văn:Kết luận thống kê về nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở Hải Dương : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15
Ngày:2011
Chủ đề:Lý thuyết xác suất
Thống kê toán học
Chăm sóc sức khỏe
Hải dương
Miêu tả:64 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày các vấn đề cơ bản về phương pháp phân tích hồi quy logistic và mô hình hồi quy logistic bội. Giới thiệu phương pháp phân tích thống kê được dùng trong nghiên cứu này là mô hình nhiều mức cho dữ liệu nhị phân, đặc biệt là mô hình hồi quy logistic nhiều mức. Đưa ra các kết quả phân tích ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà của hai nhóm đối tượng người trong độ tuổi lao động và trẻ em dưới 16 tuổi và một số ý kiến về xây dựng và phát triển mô hình y tế gia đình nhằm nâng cao chất lượng y tế cộng đồng
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status