Nghiên cứu phương pháp bán định lượng và định lượng clorua trong nước rửa nguyên liệu Bari-cromat dùng cho chế tạo thuốc hỏa thuật

Luận văn:Nghiên cứu phương pháp bán định lượng và định lượng clorua trong nước rửa nguyên liệu Bari-cromat dùng cho chế tạo thuốc hỏa thuật : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2014
Miêu tả:63 tr.
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status