Biện pháp quản lý hệ đào tạo nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Luận văn:Biện pháp quản lý hệ đào tạo nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Nhà xuất bản:ĐHGD
Ngày:2012
Chủ đề:Quản lý giáo dục
Biện pháp quản lý
Đào tạo nghề
Giáo dục đại học
Trường Đại học Công nghiệp
Miêu tả:105 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý quá trình đào tạo nghề có liên quan đến đào tạo trong các trường dạy nghề. Nghiên cứu thực trạng quản lý quá trình đào tạo nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đề xuất biện pháp quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status