Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh Trung học cơ sở Huyện An Lão - Hải Phòng : Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 05

Luận văn:Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh Trung học cơ sở Huyện An Lão - Hải Phòng : Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 05
Nhà xuất bản:Đại học Giáo dục
Ngày:2011
Chủ đề:Quản lý giáo dục
Trung học cơ sở
Kiểm tra
Đánh giá kết quả học tập
Giáo dục trung học
Miêu tả:99 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng. Đề xuất một số biện pháp nhằm đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status