Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

Luận văn luật:Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2014
Miêu tả:101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status