Vai trò của Tòa án trong giải thích pháp luật : Luận văn ThS. Luật: 62 38 01 01

Luận văn luật: Vai trò của Tòa án trong giải thích pháp luật : Luận văn ThS. Luật: 62 38 01 01
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2014
Chủ đề:Pháp luật Việt Nam
Tòa án
Giải thích pháp luật
Miêu tả:125 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Kiểu:text
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status