Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm : Luận văn ThS. Luật kinh tế: 5 05 15

Luận văn luật:Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm : Luận văn ThS. Luật kinh tế: 5 05 15
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2002
Chủ đề:Hợp đồng bảo hiểm
Kinh doanh bảo hiểm
Luật kinh tế
Việt Nam
Miêu tả:104 tr. + Tóm tắt; đĩa mềm
Tìm ra những quy định pháp luật còn mang tính khái quát quá cao cần có những hướng dẫn cụ thể hơn để dễ áp dụng trong thực tế. Nêu ra những quy định khó áp dụng trong thực tế do không đáp ứng với cơ chế thị trường và tốc độ phát triển của công nghệ thông tin trong lĩnh vực kinh doanh đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần bổ sung, hoàn thiện pháp luật về hợp đồng bảo hiểm
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status