Pháp luật về sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 50

Luận văn tiếng Anh:Pháp luật về sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 50
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2014
Miêu tả:119 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status