Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

Luận văn tiếng Anh:Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2011
Chủ đề:Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Người vị thành niên
Trách nhiệm hình sự
Phạm tội
Miêu tả:104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội và yêu cầu áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: khái quát về người chưa thành niên, tâm lý của lứa tuổi chưa thành niên cũng như sự tác động của đời sống xã hội với tâm lý và hành vi phạm tội của lứa tuổi chưa thành niên. Thực tiễn áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở nước ta hiện nay, so sánh việc áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở một số quốc gia khác trên thế giới, giải pháp, đóng góp khoa học áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên hiện nay
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status