Đặc xá, đại xá: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 5 05 14

Luận văn tiếng Anh:Đặc xá, đại xá: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 5 05 14
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2005
Chủ đề:Chế định pháp luật
Luật hình sự
Đại xá
Đặc xá
Miêu tả:89 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác đặc xá, đại xá từ năm 1945 đến nay để làm sáng tỏ chế định đặc xá, chế định đại xá dưới góc độ pháp luật hình sự. Qua đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện về mặt lập pháp chế định đặc xá, chế định đại xá trong thời gian tới. Cụ thể là việc ghi nhận chế định đặc xá, chế định đại xá trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và xây dựng một số nội dung cơ bản của Luật đặc xá và đại xá
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status