Nghiên cứu về cách dịch Anh Việt các văn bản của ngành xây dựng cầu đường tại một số các dự án xây dựng cầu đường tại Việt Nam. M.A Thesis Linguistics

Luận văn tiếng Anh:A study on English - Vietnamese translation of the bridge - highway civil engineering texts in some bridge - highway construction projects in Vietnam = Nghiên cứu về cách dịch Anh Việt các văn bản của ngành xây dựng cầu đường tại một số các dự án xây dựng cầu đường tại Việt Nam. M.A Thesis Linguistics
Nhà xuất bản:ĐHNN
Ngày:2010
Chủ đề:Tiếng Anh
Dịch thuật
Văn bản
Ngành xây dựng
Miêu tả:41 p. + CD-ROM
M.A. Thesis English Linguistics -- University of Foreign Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status