Nghiên cứu về hoạt động động não và hiệu quả của nó đối với sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Bách Nghệ Tây Hà trong việc nâng cao hiệu quả thực hành các kỹ năng tiếng Anh. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10

Luận văn tiếng Anh:A study on brainstorming and its effects on freshmen at Tay Ha Polytechnic College to improve their performance in practicing English skills = Nghiên cứu về hoạt động động não và hiệu quả của nó đối với sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Bách Nghệ Tây Hà trong việc nâng cao hiệu quả thực hành các kỹ năng tiếng Anh. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10
Nhà xuất bản:ĐHNN
Ngày:2010
Chủ đề:Phương pháp dạy học
Tiếng Anh
Kỹ năng
Miêu tả:41 p. + CD-ROM
M.A. Thesis English Methodology -- University of Foreign Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status