Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm tít (oratosquillina interrupta)

Tải miễn phí luận văn

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA TÔM TÍT
• • •
(Oratosquillina ỉnterrupta)
ĐỀ CƯƠNG LUÂN VÃN TỐT NGHIÊP ĐAI HOC
• • • • CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
CÁN Bộ HƯỚNG DẪN: PGs.Ts.TRẦN NGỌC HẢI
Mục Lục
Phần 1 1
I. Giói thiệu 1
1.1. Mục tiêu 1
1.2. Nội dung nghiên cứu 1
1.3. Thời gian và địa điểm thực hiện 1
Phần II. Tổng quan tài liệu 2
I. Phân loại, đặc điểm hình thái, phân bố 2
1.1. Vị trí phân loại 2
1.2. Đặc điểm hình thái 2
1.3. Phân bố 4
II. Đặc điểm dinh dưỡng và thành thục sinh dục 4
II. 1. Đặc điểm dinh dưỡng 4
11.2. Đặc điểm thành thục sinh dục 5
II. Sơ lược về áp suất thẩm thấu của giáp xác biển 8
Phan III. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 9
I. Vật liệu và trang thiết bị nghiên cứu 9
Ll. Dụng cụ 9
1.2. vật liệu 9
II. Thu mẫu 9
III. Nguồn nước và xử lý nước 9
IV. Phương pháp thí nghiệm 10
IV. 1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của tôm tít 10
IV.2. Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của tôm tít 10
IV.3. Nghiên cứu khả năng thích ứng độ mặn của tôm tít 11
V. Phương pháp xử lý số liệu 12
Tài liệu tham khảo 13
PHẦN I
Iẽ Giói thiệu
Trong những năm vừa qua hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển rất mạnh mẽ , thông qua sản lượng đạt được . Theo số liệu năm 2008 nhận thấy tổng sản lượng thủy sản tò năm 2005-2008 tăng liên tiếp và dao động trong khoảng 3,5-4,6 triệu tấn. So với năm 2005 trong đó sản lượng nuôi trồng là 2,47 triệu tấn tăng 66,82% và sản lượng khai thác là 2,14 triệu tấn tăng 7,47% (tổng cục thống kê, 2008). Từ kết quả đó mà ngành thủy sản đã mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước và là nguồn thu nhập cao cho người dân .
Từ thành công trong việc nghiên cứu sản xuất giống và nuôi nhiều loài thuỷ sản kinh tế như tôm sú, cua biển, cá tra, cá chẽm,... sẽ giúp cho sản lượng nuôi trồng ngày càng tăng và phong phú .
Bên cạnh đó việc khai thác thủy sản quá mức sẽ là một nguy cơ làm cạn kiệt nguồn thủy sản ngoài tự nhiên , làm thay đổi vùng sinh thái. Chính vì thế mà việc nghiên cứu cứu các loài thủy sản kinh tế bản địa là điều rất cần thiết hiện nay. Một trong những loài kinh tế bản địa là tôm tít.
Tôm tít là loài tôm có kích thước lớn và có tập tính đào hang ở nền đáy cát hay bùn cát . Là một loài có giá trị kinh tế cao, thịt thơm ngon, dai chắc, ngọt, ngon. Đây là loài kinh tế cao vì vậy việc nghiên cứu về loài này là rất cần thiết, vì các nghiên cứu hiện nay về loài này chủ yếu là tập trung vào phân loại hay mô tả hay những bài viết ngắn, chính vì vậy đề tài“Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm tít ịỌratosquỉllỉna ỉnterrupta)” đã được đặt ra .
Iế 1 Mục tiêu
Mục tiêu nghiên cứu đặc điểm sinh học của tôm tít để làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về ương nuôi và sản xuất giống, góp phàn đa dạng đối tượng nuôi thuỷ sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long .


Link cho anh em:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Nhớ thank
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status