Tiểu luận: Trọng tài thương mại - một hình thức giải quyết tranh chấp thương mại

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Trọng tài thương mại - một hình thức giải quyết tranh chấp thương mại
2
chi tiêt vê trong tai, trinh tư giai quyêt tranh châp băng trong tai. Theo đo trong tai thương mai “la phương thưc giai quyêt tranh châp do cac bên thoa thuân va đươc tiên hanh theo quy đinh cua Luât nay” (khoan 1 Điêu 3 Luât trong tai thương mai 2010).
Cung giông như cac phương thưc giai quyêt tranh châp khac, viêc giai quyêt
tranh châp băng trong tai cung co môt sô nguyên tăc nhât đinh. Môt trong nhưng nguyên tăc cơ ban cua trong tai đo la thâm quyên đươc hinh thanh tư y chi thoa thuân cua cac bên tranh châp. Y chi đo thương đươc thê hiên dươi dang cac thoa thuân băng văn ban hay thoa thuân trong tai. “Thoa thuân trong tai la thoa thuân giưa cac bên vê viêc giai quyêt băng Trong tai tranh châp co thê phat sinh hoăc đa phat sinh” (khoan 2 Điêu 3 Luât trong tai thương mai).
Thoa thuân trong tai la môt thoa thuân đăc biêt bơi no quy đinh viêc giai quyêt
tranh châp phat sinh tư hơp đông băng trong tai ma thoa thuân trong tai năm ngay trong chinh hơp đông đo. Thoa thuân nay, trong hâu hêt cac trương hơp, phai đươc lâp băng văn ban. Tuy nhiên, hinh thưc băng văn ban co thê thê hiên dươi nhiêu dang khac nhau, co thê đươc ky kêt, trao đôi qua thư, telex, điên tin hay fax trao đôi giưa hai bên, hoăc bât ki phương tiên nao khac ma chưng minh đươc sư tôn tai cua thoa thuân đo.
2. Các hình thức trọng tài thương mại:Trọng tài thương mại tồn tại dưới hai hình thức, đó là trọng tài vụ việc (trọng tài ad-
hoc) và trọng tài thường trực.
2.1. Trọng tài vụ việc
Trong tai vu viêc la phương thưc trong tai do cac bên tranh châp thanh lâp đê giai quyêt vu tranh châp giưa cac bên va trong tai se tư châm dưt tôn tai khi giai quyêt xong vu tranh châp.
Trong tai vu viêc la hinh thưc trong tai xuât hiên sơm nhât, đươc sư dung rông
rai ơ cac nươc trên thê giơi. Phap luât vê trong tai cua cac nươc trên thê giơi đêu ghi nhân sư tôn tai cua hinh thưc trong tai nay. Tuy nhiên, quy đinh cua phap luât cac nươc vê hinh thưc trong tai nay cung ơ mưc đô sâu, rông khac nhau.
Ban chât cua trong tai vu viêc đươc thê hiên qua cac đăc điêm sau đây:
Thư nhât, trong tai vu viêc chi đươc thanh lâp khi phat sinh tranh châp va tư
châm dưt hoat đông (tư giai thê) khi giai quyêt xong tranh châp.Tinh chât “vu viêc” hay “lâm thơi” cua hinh thưc trong tai nay thê hiên ơ chô trong tai chi đươc thanh lâp theo thoa thuân cua cac bên tranh châp đê giai quyêt vu tranh châp cu thê giưa cac bên. Hinh thưc trong tai nay chi tôn tai va hoat đông trong thơi gian giai quyêt vu tranh châp giưa hai bên, khi giai quyêt xong vu tranh châp, trong tai tư châm dưt hoat đông.
Trọng tài thương mại là một trong bốn hình thức cơ bản để giải quyết tranh chấp thương mại được quy định ở hầu hết các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. K
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status