Quan điểm toàn diện với việc xây dựng, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Download miễn phí Tiểu luận Quan điểm toàn diện với việc xây dựng, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩaA- ĐẶT VẤN ĐỀ :
B- NỘI DUNG:
1. CƠ SỞ LÍ LUẬN:
1.1. Quan Điểm Toàn Diện:
1.1.1. Cơ Sở Khách Quan Của Quan Điểm Toàn Diện:
1.1.2. Vận Dụng Quan Điểm Toàn Diện Vào Hoạt Động Kinh Tế:
1.1.3. Ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện:
1.2. Kinh Tế Thị Trường:
1.2.1. Lịch Sử Ra Đời Của Nền Kinh Tế Thị Trường:
1.2.2. Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa:
1.2.3. Sự Khác Nhau Giữa Nền Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Và Theo Định Hướng Tư Bản Chủ Nghĩa:
2. THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA:
2.1. Thực Trạng Kinh Tế Việt Nam Trước Đại Hội VI Của Đảng Và yêu Cầu Đổi Mới:
2.2. Thực Trạng Kinh Tế Việt Nam Sau Khi Đổi Mới:
2.3. Mục Tiêu Phát Triển Kinh Tế Thị Trường Ở Nước Ta Hiện nay:
3. GIẢI PHÁP:
C- KẾT LUẬN:
 
 
 
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

h«ng tån t¹i trong trạng th¸i độc lËp, mµ trong mèi quan hÖ quy ®Þnh lÉn nhau gi÷a c¸c lĩnh vùc kinh tÕ - chÝnh trÞ - ngoại giao; kinh tế- chÝnh trÞ- ®¹o ®øc- ph¸p quyÒn; kinh tÕ - chÝnh trÞ - khoa häc - nghÖ thuËt...
Quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta nhận thức về sự vật trong mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận, giữa các yếu tố, giữa các mặt của chính sự vật và trong sự tác động qua lại giữa sự vật đó và các sự vật khác, kể cả mối liên hệ trực tiếp và mối liên hệ gián tiếp. Chỉ trên cơ sở sở đó mới có thể nhận thức đúng về sự vật.
Đồng thời, quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta phải biết phân biệt từng mối liên hệ, phải biết chú ý tới mối liên hệ bên trong, mối liên hệ bản chất, mối liên hệ chủ yếu,…
Trong hoạt động thực tế, theo quan điểm toàn diện, khi tác động vào sự vật, chúng ta không những phải chú ý tới những mối liên hệ nội tại của nó mà còn phải chú ý tới những mối liên hệ của sự vật ấy với các sự vật khác. Đồng thời, chúng ta phải biết sử dụng đồng bộ các biện pháp, các phương tiện khác nhau để tác động nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
Mối liên hệ phổ biến là cái khách quan, là cái vốn có của các sự vật hiện tượng, nó bắt nguồn từ tính thống nhất của vật chất biểu hiện trong các quá trình tự nhiên, xã hội và tư duy. “ Các sự vât, hiện tượng muôn hình muôn vẻ trong thế giới, không cái nào tồn tại một cách độc lâp mà chúng là một thể thống nhất, trong đó các sự vật hiện tượng tồn tại bằng cách tác động lẫn nhau, ràng buộc nhau, quy định và chuyển hoá lẫn nhau. Mối liên hệ này chẳng những diễn ra ở mọi sự vật hiện tượng trong tự nhiên, trong xã hội, trong tư duy mà còn diễn ra đói với các mặt, các yếu tố, các quá trình của mỗi sự vật và hiện tượng”. [ Chủ biên: PGS. Vũ Ngọc Pha- “Giáo trình Triết học Mac- Lênin”- NXB Giáo dục, 1997, trang 130 ]
“ Nguyên lí mối liên hệ phổ biến đòi hỏi chúng ta phải có quan điểm toàn diện khi nghiên cứu sự vật hiện tượng, tức là xem xét sự vật hiện tượng phải đặt nó trong mối quan hệ với sự vật hiện tượng khác, xem xét tất cả các mặt, các yếu tố, kể cả các khâu trung gian, thấy được vị trí của từng mối liên hệ trong tổng thể của nó, có như vậy mới nắm được bản chất của sự vật ” [ Chủ biên: PGS. Vũ Ngọc Pha- NXB Chính trị Quốc Gia, 1997, trang 44 ]. Tức là khi giải quyết một vấn đề trong cuộc sống chúng ta phải đặt vấn đề ấy trong một môi trường không gian thời gian xác định, xem xét các mối liên hệ tác động vào nó, xác định vị trí và vai trò của mọi mặt trong tổng thể những nhân tố tác động vào sự vật hiện tượng xem đâu là nhân tố phụ, đâu là nhân tố chủ quan, đâu là nhân tố trực tiếp, đâu là nhân tố gián tiếp. Có như vậy chúng ta mới có những giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề.
1.1.2. Vận Dụng Quan Điểm Toàn Diện Vào Hoạt Động Kinh Tế:
Trong hoạt động kinh tế, vấn đề cơ bản là phải làm thế nào để tiết kiệm công nhân tối đa, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và tổ chức sản xuất tốt nhất cùng với phân phối hàng hoá nhanh chóng ( chu kì luân chuyển vốn ngắn ) để thu hồi vốn nhanh nhất, đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh. Đó là những vấn đề nóng bỏng đối với các doanh nghiệp hiện nay. Do đó chúng ta phải có một cái nhìn tổng thể, toàn diện để tìm ra giải pháp tốt nhất. Chúng ta phải thấy được trong nền kinh tế, không có một sự kiện nào tồn tại trong trạng thái độc lập, tách rời những sự kiện khác, nên ta phải nắm bắt được quy luật cung - cầu, quy luật giá cả của thị trường để xác định mặt hàng cần sản xuất để tiêu thụ nhanh chóng, đem lại hiệu quả cao. Chúng ta phải thấy được mối liên hệ giữa thị trường hàng hoá, thị trường vốn, thị trường lao động, chúng có sự chế ước lẫn nhau, tác động qua lại lẫn nhau và có thể gây ra các biến động lan truyền. Ví dụ như khi thị trường lao động giảm thì thị trường hàng hoá cũng giảm theo dẫn đến thị trường vốn giảm xuống. Hơn nữa bản thân nền kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với chính trị, ngoại giao, pháp quyền, khoa học,…Khi có biến động của chính trị hay các nhân tố khác thì giá cả của thị trường cũng biến động theo gây ra những tác động mạnh đối với nền kinh tế. Do đó khi nghiên cứu một sự kiện kinh tế chúng ta phải xét trên quan điểm toàn diện. Khi tính toán đến càng nhiều mối liên hệ càng tránh được rủi ro, thất bại. Chính các nhà tư bản Phương Tây là những người biết áp dụng một cách tài tình quan điểm này vào hoạt động kinh tế, đem lại cho họ nguồn lợi vô cùng lớn, trong đó không ít những người trong số họ là những người giàu nhất thế giới, góp phần đưa kinh tế nước họ phát triển vượt bậc. Đến đây chúng ta có thể khẳng định được rằng quan điểm toàn diện của triết học Mac- Lênin có ý nghĩa to lớn trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là vai trò đó được phát huy tích cực trong nền KTTT. Đó là điều kiện quan trọng bậc nhất cho sự thành công.
1.1.3. Ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện:
Để cải tạo một sự vật hiện tượng, ®Ó hoµn thành nhiÖm vụ ®Æt ra trong ho¹t ®éng thùc tiÔn, đòi hỏi một hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p nhÊt ®Þnh. Nếu thiếu tính toàn diện trong c¸c chñ trư¬ng biÖn ph¸p th× sÏ kh«ng ®¹t ®ược hiÖu qu¶ như mong muèn. Song toµn diện ®ång bé, kh«ng ph¶i c¸i g× còng ®Æt ra mét c¸ch trµn lan, mµ ®ßi hái trong mỗi mét thêi kú, mçi mét giai ®o¹n ph¶i cã nh÷ng chñ trư¬ng, nh÷ng biện ph¸p mang tÝnh träng t©m, träng ®iÓm, ph¶i x¸c ®Þnh ®ược nh÷ng kh©u then chốt tËp trung gi¶i quyết để lµm c¬ së cho nh÷ng chñ trư¬ng biÖn ph¸p kh¸c mét c¸ch ®ång bé.
Gãp phÇn kh¾c phôc lối suy nghÜ gi¶n ®¬n, mét chiÒu, phiÕn diÖn. Trong thÕ giíi kh¸ch quan mäi sù vËt mäi hiÖn tượng ®Òu cã rÊt nhiÒu mối liªn hệ. V× vËy cÇn ph¶i xem xÐt mét mặt hoÆc mét vµi mặt mµ ®· véi kết luËn ngay vấn ®Ò, như vËy sÏ kh«ng chÝnh x¸c. Các quan hÖ lîi Ých thường thấy lîi Ých trưíc mắt mµ kh«ng thấy ®ược c¸i lîi Ých l©u dµi.
Chèng l¹i chñ nghÜa chiết trung vµ thuËt nguþ biện (Chñ nghÜa chiÕt trung nh©n danh toµn diÖn ®ể kết hîp mét c¸ch vô nguyªn t¾c nh÷ng c¸i hÕt søc kh¸c nhau thµnh mét h×nh ¶nh kh«ng ®óng vÒ sù vËt. ThuËt nguy biÖn th× l¹i lËp luËn chñ quan, lÊy thø yếu thay cho chñ yếu, lÊy c¸i kh«ng c¬ b¶n thay cho c¸i c¬ b¶n... nhằm xuyªn t¹c biÖn chøng cña sù vËt).
1.2. Kinh Tế Thị Trường:
1.2.1. Khái Niệm Của Nền Kinh Tế Thị Trường:
Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế - xã hội, trong đó quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng đều được thực hiện thông qua thị trường. Vì thế kinh tế thị trường không chỉ là "công nghệ", là "phương tiện" để phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là những quan hệ kinh tế - xã hội, nó không chỉ bao gồm các yếu tố của lực lượng sản xuất, mà còn cả một hệ thống quan hệ sản xuất. Như vậy, chứng tỏ không có và không thể có một nền kinh tế thị trường chung chung, thuần túy, trừu tượng tách rời khỏi hình thái kinh tế - xã hội, tách rời khỏi chế độ chính trị - xã...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status