Tiểu luận: KINH TẾ TRÍ THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: KINH TẾ TRÍ THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
TRẦN THỊ THƯƠNG - LỚP QTKDTH49A 2
Tri thức là phương thức tồn tại của ý thức.Tri thức là yếu tố cơ bản cốt
lõi của ý thức.Tri thức tồn tại được là nhờ vào cái” vỏ vật chất” của ý thức.
Đó là ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết).”Tri thức là phương thức mà theo đó ý
thức tồn tại và theo đó 1 cái gì đó nảy sinh ra đối với ý thức chừng nào mà ý
thức biết cái đó” [C.Mac- Bản thảo kinh tế triết học năm 1844,NXB Sự thật
Hà Nội-1962, tr.204]
Tri thức trong xã hội hiện đại có nhịp độ phát triển ngày càng gia tăng
trên mọi lĩnh vực chính sự phát triển của tri thức đẫ dẫn đến nhịp độ ứng
dụng của khoa học công nghệ vào đời sống ngày một nhanh hơn.
Tri thúc dễ được phổ biến rộng rãi, trong xu thế của nền kinh tế hiện
nay – kinh tế thị trường thì tri thức đã trở thành một loại hàng hoá mang
tính toàn cầu.
2. VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VỚI SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
-Tri thức khoa học công nghệ có một vị trí vô cung quan trọng
trong sự phát triển kinh tế ,nhất là nền kinh tế hiện nay.
Thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng kỹ thuật lớn.Cuộc cách mạng
kỹ thuật lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở nước Anh vào 30 năm cuối thế kỉ
XVII và hoàn thành vào những năm 50 đầu thế kỉ XX với nội dung cơ khí
hoá,thay thế lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc.Cuộc cách
mạng kỹ thuật lần 2 được gọi là cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện
đại đã tạo nên sự thay đổi to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh
tế,chính trị,xã hội.
Khoa học – công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Trong sự phát triển của lực lượng sản xuất khoa học dóng vai trò ngày càng
to lớn.Sự phát triển của khoa học gắn liền với sản xuất và là động lực mạnh
Loài người đang bước vào một nền văn minh tiến bộ hơn tất cả nền văn minh trước đây. Đó là nền văn minh mà lấy tri thức làm chủ đạo. Tri thức có ảnh hưởng đến m
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status