Đề án: Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của VN trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị một số giải pháp phát triển ngành nuôi tôm sú trong thời gian tới

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đề án: Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của VN trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị một số giải pháp phát triển ngành nuôi tôm sú trong thời gian tới
§Ò ¸n m«n häc
-2-
triÖu USD th× khèi nu«i ®¹t 480 triÖu USD , chiÕm 55,9 % ®Õn n¨m 1999 ®· v­¬n
tíi 971 triÖu USD th× khèi nu«i ®¹t 480 triÖu USD chiÕm 58%. Dù kiÕn n¨m 2005
XK
®¹t 2 tû USD trong ®ã khèi nu«i trång chiÕm 1,2 tû b»ng 60%.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh thuû s¶n trong nh÷ng n¨m qua, nu«i
trång thuû s¶n ®· cã b­íc tiÕn triÓn ®­îc thÓ hiÖn qua con sè b×nh qu©n tèc ®é
t¨ng tr­ëng hµng n¨m tõ 4-5%. N¨m 1998 , diÖn tÝch nu«i trång trång thuû s¶n
t¨ng 4.3%, s¶n k­îng nu«i trång thuû s¶n t¨ng 5.5% so víi kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña
n¨m 1997. §Õn n¨m 1998, ®· cã 626.330 ha mÆt n­íc ®­îc ®­a vµo sö dông
nu«i trång thuû s¶n trong ®ã cã 335.890 ha mÆt n­íc ngät vµ 290.440 ha mÆt
n­íc lî, mÆn víi nhiÒu ®èi t­îng nu«i phong phó .
ë n­íc ta , nghµnh nu«i trång t«m ph¸t triÓn b¾t ®Çu t¹i Nam Bé ,sau ®ã
n¨m 1989, t¸m tØnh ven biÓn phÝa B¾c ®· kh¸ nh¹y bÐn b­íc vµo nghÒ nu«i t«m
só song ®Õn n¨m 1998 míi kh¼ng ®Þnh miÒn B¾c nu«i ®­îc t«m só.
MiÒn B¾c diÖn tÝch vµ s¶n l­îng cã ®µ t¨ng tr­ëng ,theo t¹p chÝ Th«ng Tin
vµ Gi¸ C¶ 3/2001, diÖn tÝch s¶n l­îng t«m só ë c¸c tØnh phÝa B¾c:
C¸c tØnh
DiÖn tÝch(ha)
S¶n l­îng(tÊn)
1998
1999
2000
1998
1999
2000
T
T
Toµn miÒn
B¾c
6493
9155
14305
838
1612
3090
1
Qu¶ng Ninh
500
720
3870
200
300
420
2
H¶I Phßng
2850
4260
4500
425
550
850
3
Th¸I B×nh
180
250
883
40
85
205
4
Nam §Þnh
1118
1370
1500
125
309
550
5
Ninh B×nh
75
85
200
18
25
60
6
Thanh Ho¸
500
1152
2000
200
258
700
Nước ta may mắn là nước có tiềm năng lớn để nuôi trồng nhưng cũng không nằm ngoài qui luật đó. Vì vậy , phát triển nuôi trồng thuỷ sản là hướng đi tất yếu của n
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status