Vấn đề bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hoá truyền thống trong thời đại mở cửa, giao lưu và hội nhập quốc tế

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Vấn đề bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hoá truyền thống trong thời đại mở cửa, giao lưu và hội nhập quốc tế
2
truyÒn thèng ViÖt Nam vµ sù giao l­u v¨n ho¸ ViÖt Nam víi v¨n ho¸ quèc tÕ, cã sè l­îng tin, bµi ®¸ng kÓ h×nh thµnh nªu diÖn m¹o vÊn ®Ò.
III. môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu
:
Trong kho¸ luËn tèt nghiÖp, chóng t«i muèn ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc
chuyªn ngµnh ®· häc ®Ó nghiªn cøu, t×m hiÓu kü c¸ch ph¶n ¸nh cña 3 tê b¸o ND, TT-VH, VHCN, 2 t¹p chÝ QH vµ HT vÒ vÊn ®Ò b¶o tån vµ ph¸t triÓn nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ truyÒn thèng trong thiªn niªn kû míi, ®ång thêi qua ®ã häc tËp c¸ch viÕt cña c¸c nhµ b¸o, phãng viªn ®i tr­íc cã nhiÒu kinh nghiÖm ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng c«ng viÖc cña m×nh sau nµy.
Trªn c¬ së tµi liÖu ®· s­u tËp ®­îc, chóng t«i ®· ®Ò ra nh÷ng nhiÖm
vô chÝnh khi viÕt kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy:
- Nghiªn cøu c¸c khÝa c¹nh cña nÒn v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam
trong thêi ®¹i míi ®­îc ph¶n ¸nh qua 3 tê b¸o vµ 2 tê t¹p chÝ tõ n¨m 1997 ®Õn nay, cô thÓ lµ mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n ho¸ vËt chÊt, v¨n ho¸ tinh thÇn vµ v¨n ho¸ - nghÖ thuËt truyÒn thèng trong thêi kú héi nhËp quocã tÕ.
- Nghiªn cøu c¸c h×nh thøc b¸o chÝ do b¸o ND, TT-VH, VHCN vµ
t¹p chÝ QH, HT ®· sö dông ®Ó chuyÓn t¶i c¸c néi dung trªn.
- §­a ra nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña m×nh vÒ nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm
cña mçi tê b¸o vµ ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ cô thÓ ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng b¸o chÝ ngµy mét gÇn gòi h¬n víi v¨n ho¸ n­íc ngoµi. Giíi trÎ hÇu nh­ ®· quªn b½ng c¸i lo¹i h×nh nghÖ thuËt d©n téc mµ “s«i næi” tiÕp nhËn nghÖ thuËt ph­¬ng t©y. RÊt nhiÒu lo¹i h×nh nghÖ thuËt ®Æc s¾c cña ViÖt Nam nh­ tuång, chÌo, rèi n­íc... ®ang dÇn bÞ mai mét.
§Ó kh¾c phôc ngay nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc ®ã, theo ®­êng lèi
chung ViÖt Nam vÉn gi÷ v÷ng vµ thùc thi nguyªn t¾c b¶o vÖ b¶n s¾c d©n téc trong khi t¨ng c­êng viÖc giao l­u v¨n ho¸ thÕ giíi. ViÖt Nam ®· hÕt søc khuyÕn khÝch viÖc b¶o vÖ, t«n t¹o c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö, khai th¸c b¶o tån phæ biÕn c¸c di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ hµng ngµn n¨m cña tæ tiªn. §ång thêi ViÖt Nam cæ vò cho nh÷ng s¸ng t¹o v¨n ho¸ mang ®Ëm mµu s¾c d©n téc trong v¨n nghÖ nh­ ©m nh¹c, héi ho¹, s©n khÊu...
ThÕ kû XXI sÏ ®em l¹i nhiÒu c¬ may vµ vËn héi míi nh­ng còng cã
c¶ kh«ng Ýt khã kh¨n vµ vÊn ®Ò míi mµ ®Êt n­íc ViÖt Nam, d©n téc ViÖt Nam ph¶i kh¾c phôc vµ gi¶i quyÕt tèt míi ®¹t ®­îc môc tiªu d©n giÇu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh, tham gia vµo sù ph¸t triÓn chung cña toµn nh©n lo¹i. NÒn v¨n ho¸ giµu truyÒn thèng còng lµ mét nguån søc m¹nh cÇn g×n gi÷ vµ ph¸t huy, gãp phÇn x©y dùng vÞ thÕ ViÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ.
Hoàn cảnh kinh tế mới với những tiêu cực trong xã hội đặc biệt là tham nhũng lãng phí, lối sống chạy theo đồng tiền bất chấp lương tâm đã gây ra những hậu quả x
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status