Phân tích câu nói của Hồ Chí Minh: Đạo đức cách mạng không phải trên trời ra xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, và

Download Tiểu luận miễn phíÐặc biệt chú trọng tự phê bình và phê bình đối với đảng viên và tổ chức cơ sở đảng nhằm ngăn ngừa và chống lại những biểu hiện tiêu cực về đạo đức. Phát huy và thực hành dân chủ rộng rãi trong sinh hoạt đảng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Thực hiện tốt việc phân công, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, học tập và lối sống, giữ mối liên hệ với quần chúng nơi công tác với chi bộ và nhân dân nơi cư trú.
Trong sinh hoạt Ðảng quan tâm nêu gương tổ chức đảng, đảng viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, ngăn ngừa suy thoái đạo đức, chống tham nhũng, lãng phí. Ðồng thời xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Ðảng, để củng cố, chỉnh đốn Ðảng. Xây dựng cơ chế và những quy định khả thi, quản lý chặt chẽ đối với các đảng viên có quan hệ nhiều đến tiền bạc, hàng hóa, tài sản của Nhà nước, của nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra của Ðảng và giám sát của dân.

Phân tích câu nói của Hồ Chí Minh: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời ra xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.” Và vận dụng vào bản thân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài làm
I. Đặt vấn đề
Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến việc giáo dục về đạo đức, về nhân cách của người cán bộ cách mạng. Người nói có cán bộ tốt, việc gì cũng xong. Người khẳng định đó là một chân lý. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức có vị trí quan trọng đặc biệt đối với mỗi con người. Đối với người cách mạng, nó là gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Người đã khẳng định điều này trong tác phẩm: "Sửa đổi lề lối làm việc": "Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân ".
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức là sức mạnh tinh thần to lớn. Vì đạo đức là bộ phận của thế giới quan, là hiện thực trực tiếp của tư tưởng, có tác dụng chỉ đạo trực tiếp hành vi ứng xử của con người trong thực tiễn. Người viết: "làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang".

II. Giải quyết vấn đề
1. Đạo đức là gốc của người cách mạng
Công tác xây dựng đảng về đạo đức cách mạng luôn là mối quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước lúc đi xa, Người viết trong Di chúc: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên là cán bộ phải thẩm nhuần đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân”. Lời căn dặn vắn tắt của Người đã nói lên điều cốt tử nhất trong xây dựng Đảng cầm quyền, quyết định vận mệnh của đảng, của Nhà nước, vận mệnh của cả chế độ - đó là đạo đức cách mạng. Theo Người, đạo đức là “gốc” của người cách mạng. Cả cuộc đời Bác Hồ luôn rèn luyện mình để trở thành người có đạo đức cách mạng, làm giàu truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam.
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, xây dựng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, những yêu cầu về đạo đức đối với cán bộ, đảng viên đòi hỏi phải được tăng cường rèn luyện, tu dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh lợi ích riêng của cá nhân mình. Đó là biểu hiện cao quý của đạo đức cách mạng. Bác nói: Có đạo đức thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, chứ không tính toán, kèn cựa để hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, hủ hoá. Người còn nói: Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.
Ngày nay, trong các văn bản, Đảng và nhà nước ta đã nhiều lần khẳng định những phẩm chất tốt đẹp mới xuất hiện trong thời kỳ đổi mới, nhưng đồng thời cũng nghiêm khắc chỉ ra thực trạng và mức độ suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong xã hội, diễn ra rất tinh vi, ngày càng tăng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cách mạng nước ta thể hiện dưới các dạng như: chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, vụ lợi … có xu hướng ngày càng phát triển; nạn tham nhũng, đưa và nhận hối lội, bòn rút của công diễn ra nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực; tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc, những yêu cầu chính đáng của nhân dân, của doanh nghiệp; sống thiếu trung thực... Thấy trước điều này, Người đã từng nhắc nhở; “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Đảng ta vừa là đạo đức vừa là văn minh”, là người khởi xướng và lãnh đạo mọi sự đổi thay của đất nước qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng. Muốn đưa sự nghiệp cách mạng tiến đến đích cuối cùng, trước hết Đảng phải thật sự đổi mới , tự chỉnh đốn. Tự đổi mới, tự chỉnh đốn là khẳng định sự vận động nội tại của Đảng cầm quyền trong quá trình lãnh đạo cách mạng, là sự nhận diện đúng quy lụt vận động, phát triển của Đảng. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

2. Đẩy mạnh tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Vì vậy, quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực chất là một quá trình tự “luyện vàng”, để không ngừng hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên.
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì người sức có mạnh mới gánh được nặng, đi được xa, người đảng viên phải có đạo đức cách mạng mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Do đó, cần giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên nhận rõ được mục đích, động cơ vào Ðảng, tự nguyện phục vụ nhân dân và làm đúng chính sách của Ðảng. Người từng dạy: Mỗi cán bộ, đảng viên từ trên xuống dưới phải hiểu rằng mình vào Ðảng là để làm đầy tớ nhân dân. Bác nhấn mạnh: Làm đầy tớ nhân dân chứ không phải quan nhân dân. Người cộng sản chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên thế giới.
Quan tâm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên là làm sao thấm nhuần đạo đức cách mạng. Người đặc biệt chú trọng đến giáo dục những phẩm chất: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư... Người yêu cầu đảng viên phải luôn trau dồi đức tính khiêm tốn, giản dị, cần kiệm trong lao động, học tập, công tác, có đời tư trong sáng. Giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên phải chú trọng cả rèn đức luyện tài để họ vừa có đạo đức, vừa có tài, vừa có phẩm chất vừa có năng lực. Có tài phải có đức. "Có tài không có đức tham ô có hại cho Nhà nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì cho ai".
Bác là tấm gương tiêu biểu nhất về rèn luyện đạo đức cách mạng, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, chịu đựng và chấp nhận mọi nguy nan để tìm đường cứu nước, cứu dân; đồng cam cộng khổ với nhân dân trong kháng chiến, kiến quốc, giành độc lập cho Tổ quốc, mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào. Từ tấm gương rèn luyện đạo đức cách mạng của Bác Hồ, chúng ta thấy rằng, việc rèn luyện bền bỉ và luôn có ý thức trau dồi đạo đức cách mạng là việc làm cần thiết và quan trọng bậc nhất đối với cán bộ, đảng viên. Bởi vì, đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status