Làm rõ vấn đề: Độc lập dân tộc phải gằn liền CNXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Download Tiểu luận Làm rõ vấn đề: Độc lập dân tộc phải gằn liền CNXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh miễn phí

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đặc sắc, là

sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bao trùm trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đặc

sắc ấy thể hiện nhất quán mục tiêu của con đường cách mạng mà Người đã lựa

chọn, nó vừa đáp ứng được yêu cầu bức xúc của dân tộc và khát vọng của quần

chúng nhân dân giành lấy độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc, giải phóng cuộc đời

lầm than, đói khổ dưới ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và bè

lũ tay sai. Tư tưởng ấy đã đưa dân tộc ta đến độc lập, tự do, nước nhà Bắc-Nam

thống nhất và ngày nay, đó là nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng một xã hội

Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn

minh.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đặc sắc

của Hồ Chí Minh. Bởi lẽ, Người đã vượt qua giới hạn của những nhà yêu nước

đương thời và phát hiện ra con đường cứu dân, cứu nước. Chúng ta tự hào với lịch

sử hàng ngàn năm đấu tranh kiên cường và bền bỉ để giữ vững

1

độc lập dân tộc của dân tộc ta. Khi nước nhà bị bọn xâm lược giầy xéo thì dân tộc

không có khát vọng nào cao hơn là giành độc lập dân tộc. Dân tộc ta đã anh hung

bất khuất chiến thắng nhiều đế quốc hung hẵn. Nhưng chúng ta vẫn biết là không

phải bất cứ lúc nào những người con yêu nước của dân tộc cũng tìm thấy cho mình

con đường cứu dân, cứu nước đúng đắn. Thực tiễn khi thực dân Pháp xâm lược

nước ta phong trào yêu nước càng được dấy lên mạnh mẽ thu hút đông đảo các tầng

lớp nhân dân, các bậc sĩ phu, kể cả một bộ phận quan lại phong kiến. Các phong

trào cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế, các phong trào Duy Tân, Đông Du, khởi

nghĩa Yên Bái và hàng ngàn chục cuộc đấu tranh khác nữa liên tiếp nổ ra trên khắp

mọi miền đất nước. Song do chưa có đường lối đúng đắn như con đường “Tây du”

và “Đông du” của các cụ Phan khởi xướng, do ngọn cờ tư tưởng phong kiến đã lỗi

thời, nên các phong trào, các cuộc khởi nghĩa yêu nước lần lượt thất bại, quần

chúng cách mạng bị dìm trong biển máu. Sự thể đau lòng đến nỗi nhà yêu nước

Phan Bội Châu buông lời: “Trăm lần thất bại chưa có một lần thành công”. Trong

bối cảnh đó, chưa bao giờ như lúc bấy giờ, độc lập dân tộc càng trở nên là yêu cầu

cơ bản, khách quan của xã hội Việt Nam - xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Công

cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam khi ấy ở trong “tình hình đen tối như không có

đường ra”. Bằng con đường nào và giai cấp nào có khả năng gánh vác sứ mệnh

trọng đại đó? Sinh ra trong cảnh nước mất, nhà tan, người thanh niên Nguyễn Tất

Thành sau nhiều trăn trở đã ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Sau hơn 10

năm lăn lộn, qua nhiều nước để tìm tòi và thử nghiệm, Người đã đến với Chủ nghĩa

Mác - Lênin, đến với tư tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Chủ nghĩa Mác

ra đời đã vạch ra cái tất yếu từng bị che lấp bởi màn sương mù trong lịch sử. Người

cho rằng phải học tập cách mạng Nga, khi được tiếp xúc: “Bản luận cương về vấn

đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin, Người đã sung sướng nói to lên: “Hởi đồng bào

bị đọa đày đau khổ!


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status