Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và sự nghiệp giải phóng dân tộc

Link tải luận văn miễn phí cho ae

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC
VÀ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười Nga đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới. Hồ Chí Minh nói: "Lê nin đã mở ra một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa. Lênin là người đầu tiên đã kiên quyết lên án mọi thành kiến đối với nhân dân các nước dân tộc thuộc địa đã ăn sâu trong xương tuỷ của nhiều công nhân Châu Âu và Châu Mỹ.
Cho nên, công cuộc giải phóng thuộc địa có thể và phải chủ động thực hiện bằng sự nỗ lực của bản thân nhân dân thuộc địa. Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa là "Một trong những cái cánh của cách mạng Vô sản". Người cho rằng: "Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống cho cho công cuộc giải phóng dân tộc nữa thôi". Người còn dự báo, khi mà cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa thành công, khi mà họ thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản, tức là chủ nghĩa đế quốc thì, "họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn".
Một đặc điểm nổi bật ở các nước thuộc địa là kinh tế chưa phát triển. Ở đó kinh tế nông nghiệp là chủ yếu và nông dân chiếm số đông trong dân cư; Hồ Chí Minh đã nhìn thấy: nếu chỉ với lực lượng riêng của chính mình, nông dân không thể tự giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột của đế quốc. Trong nhiều nước thuộc địa, nông dân đã nhiều lần nổi dậy, nhưng lần nào cũng bị dìm trong biển máu, vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo. Người khẳng định: "Trong thời đại hiện nay, giai cấp công nhân là giai cấp độc nhất và duy nhất có có sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng, bằng cách liên minh với giai cấp nông dân",.
Ở các nước thuộc địa, giai cấp tư tư bản bản xứ không có thế lực về kinh tế và chính trị, không có khả năng độc lập lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Nếu họ khơi dậy được phong trào, thì người cộng sản phải tham gia để thúc đẩy cuộc cách mạng đi "đến nơi", đem lại quyền lợi thực sự cho công - nông và các tầng lớp nhân dân lao động khác, tránh không để cho họ nửa chừng thoả hiệp với đế quốc và phong kiến.
Người cộng sản ở các nước thuộc địa cần chống tư tưởng cải lương, đầy hy vọng bọn đế quốc thực dân ban cho những cải cách. Đồng thời cũng tránh tư tưởng cầu cứu một đế quốc khác đánh đuổi đế quốc đang thống trị mình Hồ Chí Minh còn kêu gọi những người cộng sản ở các nước thuộc địa phải chống đồng văn, đồng chủng, cũng như tư tưởng không phân biệt giai cấp nhưng phân biệt màu da. Tóm lại người chủ trương chống lại mọi biểu hiện của tư tưởng dân tộc tiểu tư sản, tư sản và phong kiến.
Để giải phóng dân tộc trong khi đế quốc dùng bạo lực để đàn áp các phong trào yêu nước, cách mạng Hồ Chí Minh đề ra phương pháp cách mạng bạo lực của quần chúng nhân dân chống lại bạo lực phản cách mạng của đế quốc và tay sai, giành chính quyền cách mạng. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là sự biểu hiện tư tưởng cách mạng bạo lực Hồ Chí Minh. Để cô lập kẻ thù và tập hợp lực lượng cách mạng, Người căn dặn những người cộng sản phải biết kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước chân thành với tinh thần quốc tế vô sản cao cả.
Đoàn kết quốc tế là một nội dung quan trọng trong chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh. Theo Người đứng trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi của vô sản "chính quốc" và quyền lợi của nhân dân thuộc địa là thống nhất. Người nói: "Theo Lênin, cách mạng ở phương Tây muốn thắng lợi thì nó phải liên kết chặt chẽ với phong trào chống chủ nghĩa đế quốc ở các thuộc địa và các nước bị nô dịch và vấn đề dân tộc như Lênin đã dạy chúng ta, chỉ là một bộ phận của vấn đề chung về cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản". Luận điểm này đã được Hồ Chí Minh nêu lên bằng hình tượng "con đỉa hai vòi" và "hai cánh của một con chim". Sự phối hợp và giúp đỡ nhau của các dòng thác cách mạng trên thế giới từ thập kỷ 70 lại đây trong việc xoá bỏ đi một vết nhơ trong lịch sử loài người. Chế độ thuộc địa nói lên ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ở các nước thuộc địa đã nảy sinh cách sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân đã ra đời, thì ở đó kẻ bóc lột giai cấp, áp bức là bọn tư bản, đế quốc đến cướp nước và tay sai của chúng. Vì vậy, giai cấp công nhân ở các nước ấy phải là người lãnh đạo cách mạng, để giải phóng cho mình đồng thời giải phóng toàn thể dân tộc khỏi xiềng xích của đế quốc chủ nghĩa. Ở các nước thuộc địa, giai cấp công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, có quan hệ mật thiết với nông dân. Đó là một đặc điểm mà khi thành lập đảng của giai cấp công nhân, những người cộng sản phải chú ý lôi cuốn nông dân và các phong trào yêu nước vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nước mình. Chỉ với điều kiện ấy, Đảng mới giương cao được ngọn cờ lãnh đạo của mình trong cách mạng giải phóng dân tộc.
"Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản" đó là kết luận quan trọng mà Bác Hồ đã rút ra từ thực tiễn hoạt động cách mạng của Người. Vì vậy, mục tiêu cách mạng ở các nước thuộc địa là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: "Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn". Với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã dự đoán: "Cách mạng Việt Nam sau khi đánh đuổi đế quốc và tay sai, giành được độc lập về chính trị sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội, không qua chế độ tư bản chủ nghĩa". Trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng, Hồ Chí Minh chủ trương giải phóng dân tộc để đi tới chủ nghĩa cộng sản. Hồ Chí Minh đã nêu "Muốn cách mạng thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng bền vững, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại, phải theo chủ nghĩa Mác - Lênin.
Tư tưởng về sự thống nhất giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh được thể hiện nhất quán trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của Người. Hồ Chí Minh nêu rõ: "Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ".
Năm 1930, khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Người đã đề ra chính cương, sách lược vắn tắt phản ánh được đường lối cơ bản của Đảng ta, của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trên đất nước ta có một Đảng có cương lĩnh và sách lược cách mạng đúng đắn thể hiện được những nguyện vọng thiết tha nhất của dân tộc. Cuối năm 1939, khi chiến tranh thế giới lần thứ II nổ ra, căn cứ vào tình hình thế giới và trong nước, Đảng ta vẫn chủ trương chiến lược cách mạng phản đế và điền địa, nhưng có sự thay đổi về chỉ đạo chiến lược: "Đứng trên lập trường giải phóng dân tộc, lấy quyền lợi dân tộc làm tối cao, tất cả mọi vấn đề của cuộc cách mạng, cả vấn đề điền địa cũng phải nhằm mục đích mà giải quyết.
Tháng 8 năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới: "nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập".
Trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, người kêu gọi: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".
Là chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Hồ Chí Minh đã đấu tranh chống những tư tưởng sai lầm về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người cũng đã tính cực chống những khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa, cải lương, thoả hiệp".
Người đã định hướng từ đầu cho cách mạng Việt Nam: tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc là tiền đề của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội là để củng cố độc lập dân tộc. Có giải pháp dân tộc mới giải phóng được giai cấp, giải phóng xã hội.
Độc lập dân tộc là tiền đề của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội là để củng cố độc lập dân tộc. có giải phóng được giai cấp, giải phóng xã hội và có giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội mới giải phóng được dân tộc, giải phóng được con người.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status